Thứ 6 | 08/08/2014

1.Vị trí và chức năng.

1. Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp xử lý thông tin, điều phối các hoạt động , đảm bảo các điều kiện làm việc của cơ quan để thực hiện tốt chương trình công tác của toàn ngành; thực hiện công tác quản trị hành chính, công tác quân sự cơ quan; quản lý và thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt, xử lý văn bản và thông tin kịp thời đến lãnh đạo Sở các công việc đã được giải quyết, chưa được giải quyết và những công việc cần thiết khác để lãnh đạo Sở biết, xử lý.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác điều hành các hoạt động của Ngành; tổ chức thực hiện phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng toàn Ngành và cơ quan Sở.

4. Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Sở gửi các cơ quan theo quy định. 

5. Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất của Sở; ghi chép và thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì. 

6. Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo quy định Nhà nước; bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở đúng thể thức và thủ tục quy định. Tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị, phòng, ban áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan. 

8. Phối hợp, tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở. Quản lý mạng LAN và trang thông tin điện tử của Sở (website).

9. Phối hợp với các phòng có liên quan kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; Quy chế làm việc của Sở; Quy chế dân chủ; công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật theo quy định của Nhà nước.

10. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở. Làm đầu mối rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Quản lý điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

11. Tổ chức, phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Sở; đón, tiếp khách của lãnh đạo Sở. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Sở.

12. Thường trực công tác quân sự, dân quân tự vệ Sở theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì; Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường cảnh quan trong khu vực văn phòng sở.

13. Làm đầu mối tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo (tháng, quý, năm) theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

14. Quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Sở và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Sở; mua sắm, sửa chữa, cải tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động của Sở.

15. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chế độ làm việc, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, thực hiện quy chế văn hóa công sở.
16. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com