Thứ 6 | 08/08/2014

1.Vị trí và chức năng.

1. Là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Sơ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản tại kho bạc ( tài khoản tạm giữ nếu thấy cần).

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước về Văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về Thanh tra.

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của thanh tra Sở.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc pham vi quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

8. Kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện các qui định của pháp luật về công tác thanh tra; Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan đơn vị đó.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

10. Kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những qui định trái với văn bản pháp luật của nhà nước về Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

11. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định sử lý của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

12. Giúp Giám đốc Sở tổ chức phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

13. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra.

14. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Sở; tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo qui định của pháp luật.

15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao và theo qui định của pháp luật.

Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com