Thứ 6 | 08/08/2014

1.Vị trí và chức năng.

1. Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước các hoạt động như: Nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; thư viện; quảng cáo, Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ động và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo các quyết định, các chương trình, kế hoạch, đề án về các lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triễn lãm; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; thư viện; quảng cáo, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, đề án về các lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triễn lãm; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; thư viện; quảng cáo, đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước của Ngành từ trung ương đến cơ sở.

2.1 Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn trên địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn, chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc tỉnh;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt  trụ sở chính tại Phú Thọ.

c) Tham mưu Giám đốc Sở cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc tỉnh quản lý ra nước ngoài biểu diễn; các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; tổ chức cấp phép biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại Phú Thọ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. .

d) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

e) Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

2.2 Về Điện ảnh.

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

b) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện, phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;

d) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa bàn tỉnh.

2.3 Về Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm.

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

c) Thẩm định cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa bàn tỉnh theo các Quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;

d) Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.4 Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật.

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.5 Về thư viện.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh theo quy định;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

2.6 Về quảng cáo.

a) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thẩm định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo.

d) Tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Hội đồng sử lý và tiêu hủy tang vật đã thu hồi do vi phạm luật định về kinh doanh dịch vụ văn hóa.

2.7 Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động.

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;

c) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác trên địa bàn tỉnh;

d) Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập Hội và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực văn hóa theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực nghiệp vụ văn hoá.

5. Hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực nêu trên đối với Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện, thành, thị.

6. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ và các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện chuyên mục “ Văn hoá Thể thao Du lịch Đất Tổ” và tuyên truyền các hoạt động của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Biên tập, xuất bản Tập san Văn hóa,Thể thao và Du lịch Phú Thọ.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

10. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp quản lý.

11. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com