Thứ 6 | 08/08/2014

1.Vị trí và chức năng.

1. Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở các văn bản quản lý Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền về lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

3. Phối hợp với các phòng và đơn vị liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quảng bá về di sản văn hoá.

4. Thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa :

* Về di sản văn hóa vật thể:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng, hủy bỏ xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia.

- Thẩm định quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa; các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường của di tích theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

- Phối hợp thẩm định quy hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến di sản văn hóa.

- Kiểm tra, hướng dẫn và giám sát công tác tu bổ, phục hồi di tích trong Chương trình mục tiêu chống xuống cấp di tích; các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức và thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền.

- Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân trên địa bàn tỉnh.

* Về di sản văn hóa phi vật thể:

- Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn thủ tục đối với việc nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, tổ chức lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

5. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực di sản văn hoá; tham gia ý kiến về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư về di sản văn hoá hoặc có liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

8. Bảo quản hồ sơ tư liệu khoa học và pháp lý về di sản văn hóa.

9. Kiểm tra, phối hợp thanh tra ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

10. Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ.

11. Đề xuất các hoạt động vinh danh, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị theo kế hoạch, chương trình của Sở.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

14. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động, tài sản thuộc đơn vị.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

 

Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com