Thứ 6 | 08/08/2014

1. Chức năng:

Ban Quản lý dự án Văn hóa, Thể Thao và Du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện chức năng quản lý các dự án đầu tư, phát triển, xây dựng, cải tạo, bảo tồn, tu bổ và phục hồi các công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý dự án Văn hóa, Thể Thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư đối với những công trình được giao làm chủ đầu tư gồm:

+ Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi được phê duyệt thiết kế cơ sở;

+ Ký kết Hợp đồng với các nhà thầu;

+ Thanh toán cho các nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu;

+ Nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án gồm:

+ Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

+ Hợp đồng với các đơn vị tư vấn được tuyển chọn để khảo sát lập dự án đầu tư; xây dựng - khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo trình tự xây dựng cơ bản;

+ Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu trình tự theo Luật đấu thầu; tham mưu giúp chủ quản đầu tư chọn thầu xây lắp theo qui định của Nhà nước;

+ Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo sự uỷ quyền của chủ đầu tư;

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công, xây dựng công trình;

+ Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

+ Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

+ Nghiệm thu, bàn giao công trình;

+ Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

- Xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư; hoàn thành các thủ tục cho các nhà đầu tư; quản lý việc đầu tư xây dựng công trình của các nhà đầu tư theo qui hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn lực khác theo qui định của pháp luật.

- Quản lý, tổ chức bộ máy thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo qui định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo qui định của cấp trên và Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

 

Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 2
Hôm nay: 4
Tổng: 228096

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com