Thứ 4 | 09/05/2018

Hoạt động TDTT xã Bình Bộ thường xuyên được duy trì và ngày càng phát triển
 
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Sau 8 năm triển khai xây dựng thực hiện “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của nhân dân, đến nay huyện Phù Ninh đã công nhận được 11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
 
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong những năm qua, Đảng ủy, UBND huyện Phù Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ chức khảo sát, đánh giá, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về nội dung chương trình xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Phấn đấu đạt các tiêu chuẩn như: giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện Phù Ninh đã có 11 xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới gồm: Tiên Du, Hạ Giáp, Phù Ninh, Bình Bộ, Trị Quận, Phú Mỹ, Phú Nham, Lệ Mỹ; Trung Giáp; Phú Lộc; Tử Đà.
Việc đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đã làm cho đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần; bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn, các phong trào nêu gương “người tốt, việc tốt”, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Có thể nói xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã trong suốt thời gian qua. Góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
 
Đặng Hiền – Phòng VHTT huyện Phù Ninh
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 3
Hôm nay: 9
Tổng: 227332

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com