Thứ 6 | 13/01/2017
 Ngày 13/01/2017, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị. Thành phần dự họp gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể của Sở.
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân đã nhấn mạnh, Nghị quyết lần thứ 4 với nhiều nội dung hết sức quan trọng, do vậy, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Sở cần nghiêm túc học tập, quán triệt tinh thần của Nghị quyết.
Trong thời gian 1/2 ngày, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt các Nghị quyết: Nghị quyết 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 05-NQ/TW về “Một số chủ trương chính sách lớn, nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả mô hình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về “Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia, bền vững”;
 

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận Chương trình hành động của Ban thường vụ Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch hành động của Ban thường vụ Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết 05, 06-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
Qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảngkhóa XII và Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị; trên cơ sở đó, tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận tại chi, đảng bộ cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Đồng thời Đảng ủy cũng chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạh hành động cá nhân và các đồng chí đảng viên viết thu hoạch cá nhân nhằm làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các nghị quyết, kết luận; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết.

Quách Thị Sinh 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com