Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn xây dựng Gia đình, Dòng họ, Khu dân cư văn hoá với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn xây dựng Gia đình, Dòng họ, Khu dân cư văn hoá với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Điểm số không phải là mục tiêu cuối cùng của sự học mà chính là kiến thức. Kiến thức là nền tảng vững chắc giúp bản thân mỗi chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trở ngại trong công việc và mở rộng thêm tầm hiểu biết. Ai ai cũng cần phải học, học từ trẻ đến già, học từ nhà đến trường và học cả ở những người xung quanh. Chính vì thế, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là hướng đến tất yếu của quá trình đào tạo.

Văn hoá gia đình trong nền văn hoá truyền thống

Văn hoá gia đình trong nền văn hoá truyền thống

Con người sở dĩ trở thành con người, một phần căn bản là do nó có đời sống tâm linh. Nghĩa là tuân theo những giá trị bắt nguồn từ cái thiêng liêng, cái bí ẩn, những giá trị tạo thành đời sống tâm linh của nó.

Thực trạng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực trạng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Tổng số toàn tỉnh hiện có 243 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ). Thông qua các hoạt động của mô hình PCBLGĐ đặc biệt là hoạt động của các CLB đã tuyên truyền phổ biến cho hội viên các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ.

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Quyết định Phê duyệt Chiến lượt phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Chiến lượt phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Quyết định Phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030)

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW(giai đoạn 2021-2030)

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW(giai đoạn 2021-2030)

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Trang : 1
 
2
 
3
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com