Thứ 3 | 23/12/2014
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ NHÂN ƯU TÚ" TRONG LĨNH VỰC
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2015
TT Họ và tên  Năm sinh  Giới tính Nơi ở  hiện nay  Tên DS đang
nắm giữ
Thời gian bắt đầu thực hành di sản
1 Nguyễn Thị Bẩm  1937 Nữ X. Phượng Lâu, tp.Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1985
2 Nguyễn Ngọc Bảo 1931 Nam Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1985
3 Lê Thị Đá 1909 Nữ Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1930
4 Phan Thị Diệm 1938 Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1956
5 Nguyễn Thị Hải  1926 Nữ X. Phượng Lâu, tp.Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1936
6 Nguyễn Xuân Hội 1951 Nam Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1970
7 Lê Thị Huệ 1940 Nữ Xã Kim Đức Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1955
8 Phan Thi Kiếm 1915 Nữ Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1929
9 Phạm Thị Kìu  1918 Nữ Xã Thanh Uyên, Tam Nông Hát ghẹo Phú Thọ 1934
10 Nguyễn Thị Lịch 1950 Nữ X. Phượng Lâu, tp.Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1962
11 Nguyễn Thị Liên 1939 Nữ X. Phượng Lâu, tp.Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1955
12 Nguyễn Thị Mót 1935 Nữ X. Phượng Lâu, tp.Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1985
13 Lê Xuân Ngũ 1938 Nam Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1953
14 Đào Thị Phụng 1923 Nữ Xã Kim Đức Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1939
15 Tạ Thị Sẽ 1922 Nữ Xã Thanh Uyên, Tam Nông Hát ghẹo Phú Thọ 1938
16 Nguyễn Thi Sung 1913 Nữ Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1929
17 Nguyễn Thị Sủng 1927 Nữ Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1932
18 Nguyễn Văn Tiếu 1929 Nam Xã Kim Đức  Việt Trì Hát Xoan Phú Thọ 1949
19 Lê Thị Tú 1938 Nữ Xã Kim Đức  Việt Trì  Hát Xoan Phú Thọ 1951
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com