Thứ 5 | 12/01/2017
Ngày 09/01/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL về Tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân Đinh Dậu - năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 87 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ.
2. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
3. Các hoạt động tuyên truyền cổ động được tổ chức bằng những hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng thúc đẩy có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương và của tỉnh.
4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục, tập quán, khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đất Tổ; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn toàn thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
II. Nội dung hoạt động.
1. Thời gian, địa điểm:
1.1. Thời gian: Trước, trong và sau các dịp: Tết Nguyên Đán Đinh Dậu – 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930 – 3/2/2017).
1.2. Địa điểm: Các huyện, thị, thành trong tỉnh.
2. Công tác tuyên truyền.
2.1. Nội dung tuyên truyền.
- Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 87 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật đã đạt được năm 2016 của tỉnh và các địa phương; những kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và quê hương Phú Thọ; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước; tiềm năng, lợi thế và triển vọng của tỉnh Phú Thọ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch... đến bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút sự đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
- Tuyên truyền việc thực hiện Quy định số 55 - QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên" nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
- Phản ánh khí thế đón mừng Xuân mới của nhân dân; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với đất nước... Đấu tranh, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; các tệ nạn xã hội và các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
2.2. Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu; cờ phướn, cắm hồng kỳ; kẻ vẽ các cụm panô, áp phích; trang trí khánh tiết phục vụ các hoạt động kỷ niệm; giăng đèn, kết hoa tại các khu vực trung tâm, tuyến phố chính, cửa ngõ ra vào tỉnh.
- Tuyên truyền lưu động: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, văn nghệ thông tin tổng hợp, triển lãm lưu động, tuyên truyền thông qua, hệ thống truyền thanh cơ sở.
- Tuyên truyền trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch:
- Tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân đón giao thừa năm Đinh Dậu – 2017 tại sân khấu Công viên Văn Lang, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì.
- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim phục vụ nhân dân theo chương trình công tác năm 2017.
- Tổ chức các hoạt động: giao lưu; nói chuyện chuyên đề; trưng bày hiện vật chuyên đề, giới thiệu sách, báo, ấn phẩm, tài liệu về Đảng, Bác Hồ và quê hương Phú Thọ, về sự nghiệp đấu tranh cách mạng và những thành tựu của tỉnh trong công cuộc đổi mới.
- Tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân: ca; múa; nhạc; kịch; thơ...
- Tổ chức các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao các môn: bóng đá; bóng chuyền; bóng chuyền hơi; cờ tướng; bắn nỏ; vật dân tộc… tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch, chú ý tập trung khai thác các điểm du lịch văn hóa, các lễ hội, sự kiện lớn của Tỉnh.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đề  nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành chỉ đạo Phòng Văn hóa, và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân năm Đinh Dậu – 2017 theo nội dung hướng dẫn này.
2. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ nội dung hướng dẫn này và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân trình Giám đốc Sở phê duyệt để triển khai thực hiện. 
Trên đây là Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân Đinh Dậu - năm 2017. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động trên địa bàn đạt kết quả tốt./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                           
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Cục VHCS (B/cáo);
- Ban Tuyên giáo TU (B/cáo);
- UBND các huyện, thị, thành (P/hợp);
- Lãnh đạo Sở;                                                                        
- Các đơn vị thuộc Sở VH,TT&DL(Th/hiện);
- Phòng VH&TT các huyện, thị, thành (Th/hiện);
- TT VH,TT&DL các huyện, thị, thành (Th/hiện);
- Lưu: VT, NVVH (S63b).
 
K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 (đã ký)
 
 
   Nguyễn Việt Trung
 
 
 
 
 
 
 
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017
(Gửi kèm theo Hướng dẫn số 01 /HD-SVHTTDL ngày 09/01/2017
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ)
 
- MỪNG ĐẦT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017!
 
- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2017)!
 
- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!
 
- TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017!
 
- ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH PHÚ THỌ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG XÂY DỰNG PHÚ THỌ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN!
 
- TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!
 
- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
 
- NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
 
- CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!
 
           (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Phú Thọ)
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com