Thứ 4 | 10/08/2016
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tại Hội nghị giao ban tháng 8 năm 2016


Ngày 04/8/2016, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 8/2016. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị); Chủ tịch Công đoàn Sở. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tóm tắt kiểm điểm kết quả công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2016; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp.
Giám đốc Sở kết luận như sau:       
Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tháng 7/2016 nhìn chung các đơn vị trong Ngành đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành một số văn bản được triển khai hiệu quả; tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ năm 2016 theo Kế hoạch 162/KH-UBND  của UBND tỉnh ngày 05/01/2016 góp phần phát huy được ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình của các nghệ nhân và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình và công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện đáp ứng yêu cầu. Tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đạt kết quả tốt. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển tài nguyên du lịch có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại, hạn chế: Việc xây dựng Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tiến độ còn chậm muộn, chất lượng chưa cao; hiện tượng quảng cáo biển tấm lớn không đúng quy định, tình trạng quảng cáo bằng âm thanh của một số đoàn biểu diễn nghệ thuật, xiếc trên địa bàn thành phố, các huyện, thị vẫn xảy ra thường xuyên...
 
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nha Trang
 
Khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tháng 8/2016, Giám đốc yêu cầu các các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ chung:
- Các đơn vị rà soát lại nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối công tác năm 2016, tham mưu lãnh đạo Sở các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm.
Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 theo các nội dung (có biểu mẫu kèm theo) báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách khối trước ngày 20/8/2016; gửi về Văn phòng trước 25/8/2016; Văn phòng tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 10/9/2016 gửi các địa phương để làm căn cứ bảo vệ ngân sách năm 2017.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội (đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch 45/KH-SVHTTDL ngày 02/8/2016); Hội nghị thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thức 51 năm 2016 (tổ chức từ ngày 22 -24/9/2016).
- Chuẩn bị các nội dung tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ  XIII năm 2016; Liên hoan đàn và hát dân ca 3 miền năm 2016.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Văn phòng:
- Hoàn thành Quy chế TĐKT của Sở, trình báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch HĐ TĐKT Sở phê duyệt trong tháng 8/2016.  Tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở.
- Tham mưu lãnh đạo Sở  báo cáo thực hiện ISO năm 2016 của Sở trước 10/8/2016; Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến ngành VHTTDL tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 -2020 (trước 30/8/2016).
- Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở về Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự,an toàn xã hội trong lĩnh vực, văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch tỉnh Phú Thọ.Thống nhất với phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh về chương trình ký kết báo cáo Giám đốc Sở quyết định.
- Đôn đốc các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2016 trước 25/8/2016, báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 10/9/2016 tổng hợp gửi các huyện, thành, thị.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ Sở năm 2016 (đầu tháng 9/2016).
- Hướng dẫn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Phú Thọ, ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng mức ứng dụng CNTT trong cơ quan; đẩy mạnh hoạt động trang thông tin điện tử của Sở, trang thông tin du lịch…
- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016 trong tháng 8/2016, Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trước 20/8/2016).
- Làm việc với Sở Tài chính về dự toán kinh phí năm 2017 của ngành.
2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Hoàn thành việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương đối với viên chức.  
- Xây dựng nhu cầu chỉ thiêu đào tạo bồi dưỡng năm 2017 của Sở gửi Sở Nội Vụ trước 20/8/2016.
2.4. Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị NVVH, NVDL tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra hậu kiểm các lĩnh vực ngành quản lý, xử lý nghiêm các biểu hi ện vi phạm pháp luật.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn các huyện: Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê và Lâm Thao.
2.5. Phòng Nghiệp vụ văn hóa:
- Đôn đốc công ty tư vấn dự thảo hoàn thành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 xin ý kiến lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các sở, ngành liên quan trước ngày 25/8, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2016.
- Tham mưu lãnh đạo Sở Quyết định thành lập BTC Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017) cấp Sở (trước ngày 15/8/2016).
- Hoàn thiện dự thảo Tổng tập hát Xoan trong tháng 8/2016.
- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
2.6. Phòng Di sản văn hóa:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch  Hội thảo khoa học giữa các nhà nghiên cứu ở địa phương và trung ương về hát Xoan Phú Thọ (trong tháng 8/2015) và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị (dự kiến cuối tháng 10/2016).
- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Tổ thực hiện lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục triển khai hoàn thiện Hồ sơ Lễ hội Trò Trám đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa PVT quốc gia năm 2015-2016 theo đúng tiến độ.
- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý di sản văn hóa phi vật thể của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL).
 
2.7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trình UBND tỉnh ban hành; xây dựng Kế hoạch triển khai chương trìn hành động của ngành về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 (trong tháng 8/2016).
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn về duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn (dự kiến trong tháng 8/2016).
- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
2.8. Phòng Nghiệp vụ TDTT:
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2000 - 2015 và kết quả xây dựng thiết chế hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2000 - 2015 trước 15/8/2016; báo cáo Tổng kết chương trình phối hợp giữa ngành VHTTDL và Quân đội trước 30/8/2016.
- Hướng dẫn huyện, thành, thị báo cáo số liệu TDTT quần chúng năm 2016.
- Chuẩn bị tuyển chọn lực lượng VĐV tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng tại Lào Cai.
2.9. Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc đăng ký đăng cai chủ trì tổ chức năm Du lịch quốc gia 2020 tại tỉnh Phú Thọ.
- Tích cực triển khai các hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR: xây dựng Kế hoạch khảo sát các điểm du lịch cộng đồng 8 tỉnh TBMR; tham gia xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2017.
- Hướng dẫn Hiệp hội Du lịch Phú Thọ tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
2.10. Phòng Phát triển tài nguyên Du lịch:
-  Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 báo cáo UBND tỉnh trước 10/8/2016.
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Phóng sự tuyên truyền về du lịch Phú Thọ.
2.11. Trung tâm VHTT:
- Tiếp tục tổ chức tập huấn hát xoan (lớp thứ ba) cho 90 giáo viên dạy nhạc các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Rà soát, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các CLB hát Xoan Phú Thọ.
- Chuẩn bị nội dung và tổ chức tập luyện phục vụ tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng năm 2016 tại Lào Cai và Liên hoan Đàn và hát dân ca 3 miền năm 2016 tại Kiên Giang.
- Chủ trì thiết kế maket trang trí, khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh
2.12. Đoàn Kịch nói:
- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất nội dung Đề án đổi tên đơn vị báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở (trong tháng 8/2016).
- Xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh (Trình duyệt kịch bản trước khi tập luyện 15 ngày; Sơ duyệt ngày 17/9/2016; tổng duyệt ngày 18/9/2016 )
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.13. Đoàn Nghệ thuật Chèo:
- Tiếp tục phối hợp với Nhà hát Chèo Việt Nam phục dựng nâng cao vở chèo "Lời thề non nước" tham gia cuộc thi Sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016.
- Xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện chương trình nghệ thuật giao lưu tối ngày 19/9/2016 trong chương trình Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh (Sơ duyệt ngày 17/9/2016; tổng duyệt ngày 18/9/2016)
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.14. Trường Trung cấp VHNT&DL:
- Tập trung xây dựng hoàn thiện Đề án củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo của trường giai đoạn 2016-2020 báo cáo UBND tỉnh (lần 2).
- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm VHTT tổ chức lớp tập huấn hát Xoan cho giáo viên dạy nhạc trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.
2.15. Thư viện tỉnh:
- Tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất đầu mối đơn vị, cá nhân phụ trách thực hiện bàn giao tài sản dự án BMGF-VN của tỉnh trước 10/8/2016.
- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án VHTTDL tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở Thư viện tỉnh.
- Thực hiện trưng bày sách tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị theo kế hoạch.
2.16. Bảo tàng Hùng Vương:
- Chủ trì, phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị "Thông báo khảo cổ học lần thứ 51- năm 2016" tại tỉnh Phú Thọ (từ ngày 22-24/9/2016).
- Hoàn thiện nội dung ảnh tư liệu về biển đảo phục vụ công tác trưng bày lưu động tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục mở cửa trưng bày phục vụ nhân dân.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án số hóa, tư liệu hóa về Xoan Phú Thọ trên trang Thông tin điện tử của Sở.
2.17. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng:
- Tổ chức đợt phim kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 71 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa. Thực hiện các buổi chiếu phim phục vụ miền núi và phục vụ thiếu nhi theo kế hoạch.
- Hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị triển khai thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa rạp chiếu phim Hòa Phong (giai đoạn 2).
2.18. Trung tâm huấn luyện TDTT: Tham gia thi đấu 04 giải thể thao toàn quốc theo kế hoạch: Giải Vô địch trẻ Vật Cổ điển - Tự do toàn quốc; giải vô địch Bắn cung trẻ; giải vô địch Pencak silat trẻ; giải vô địch các CLB Bơi - Lặn khu vực I năm 2016.
2.19. Trung tâm Quản lý khai thác khu liên hợp TDTT:
- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức đăng cai giải Bơi - lặn toàn quốc năm 2016; tổ chức giải "Cây vợt trẻ" năm 2016, giải Bơi - Điền kinh tỉnh Phú Thọ năm 2016.
- Tiếp tục mở các lớp học bơi phục vụ các tầng lớp nhân dân trong dịp hè 2016. Chuẩn bị các điều kiện
2.20. Trường Năng khiếu TDTT: Tham gia thi đấu HKPĐ toàn quốc lần thứ IX tại Nghệ An theo kế hoạch. Tiếp tục quản lý, đào tạo VĐV theo quy chế; đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho VĐV.
2.21. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch:
- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Phú Thọ làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thống nhất phương án hợp tác xây dựng sản phẩm tour du lịch trọn gói chào bán cho các hãng lữ hành tại Hà Nội.
- Chuẩn bị các điều kiện tham gia gian trưng bày trong chương trình Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng năm 2016 tại Lào Cai.
2.22. Ban Quản lý dự án VHTTDL:
- Tham mưu lãnh đạo Sở làm việc với Sở KHĐT, Sở Tài chính, UBND tỉnh  về việc bổ sung nguồn vốn năm 2016 và kế hoạch 2017 nợ xây dựng cơ bản.
- Tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 4 dự án công trình Miếu Lãi Lèn, gói thầu số 10 công trình Tượng đài chiến thắng Tu Vũ, gói thầu số 4 dự án Thư viện tỉnh...
2.23. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH tỉnh:
- Tham mưu Trưởng BCĐ Phong trào Toàn đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư TW Đảng báo cáo UBND tỉnh.
- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội đảm bảo theo kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh (từ 19-20/9/2016).
 
                                      Nguyễn Thị Nha Trang - Văn phòng
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com