Thứ 3 | 02/02/2016
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch
chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng
và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016
 
Ngày 22/01/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL về việc hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 Sau đây là nội dung chi tiết:
 
Căn cứ Quyết định 406/QĐ-VHCS ngày 31/12/2015 của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2016;
Các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ: Văn bản số 304-CV/BTGTU ngày 04/01/2016 “về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016”; Hướng dẫn số 01 - HD/BTGTU ngày 09/01/2016 “về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016”; Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU ngày 11/01/2016 “về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm công trường khôi phục Cầu Việt Trì (12/02/1956-12/02/2016)”;
Căn cứ văn bản số 02/UBND-VX1 ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 với các nội dung như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích.
- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
- Gắn tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trọng đại của các ngày lễ kỷ niệm năm 2016 và các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương với tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt, gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo khí thế sôi nổi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa nghị quyết các cấp của Đảng đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả; phát động các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016 và những năm tiếp theo của Đảng bộ tỉnh đề ra.
- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nêu gương cho quần chúng noi theo. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, công nhân lao động trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016.
2. Yêu cầu.
- Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan cần được tổ chức bằng những hình thức phù hợp có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm tránh phô trương, hình thức; tạo khí thế cách mạng thúc đẩy có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục, tập quán, khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn toàn thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
II- NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG.
1- Thời gian tuyên truyền.
Trước, trong và sau ngày kỷ niệm ít nhất 2 ngày.
2- Địa điểm tuyên truyền.
Các tuyến đường trung tâm xã, phường, thị trấn của các huyện, thành, thị; những nơi diễn ra sự kiện chào mừng.
3. Nội dung tuyên truyền.
3.1- Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 894/SVHTTDL-NVVH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ “về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên”;
3.2- Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016), gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2016) và kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ (3/1940 -3/2016) mừng Xuân Bính Thân 2016.
- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
- Tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về lịch sử 76 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh; nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước; niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, truyền thống lịch sử của vùng đất Tổ; cổ vũ quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước.
- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhấn mạnh giai đoạn Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941.
- Nêu bật những thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại năm 2015; chú ý phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến và nhân tố mới. 
- Phản ảnh không khí đón Xuân Bính Thân 2016 của nhân dân tỉnh Phú Thọ.  Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Biểu dương những tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Phê phán những hiện tượng tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... Cảnh giác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động, của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trong toàn tỉnh “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân 2016”.
3.3- Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm công trường khôi phục cầu Việt Trì (12/02/1956-12/02/2016).
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa sự kiện Bác Hồ về thăm công trường khôi phục cầu Việt Trì; lời căn dặn của Bác với cán bộ, công nhân ra sức thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; kết hợp chống tham ô, lãng phí.
- Tuyên truyền những tình cảm sâu đậm của Bác dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động qua những lần về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; các hoạt động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy những tình cảm trong nhân dân lòng yêu nước, thúc đẩy sự hăng say trong công tác, lao động sản xuất.
- Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
3.4- Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm, nay là thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng (21/3/1961 - 21/3/2016)
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa sự kiện Bác Hồ về thăm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm, nay là thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng; lời căn dặn của Bác với cán bộ, nhân dân ra sức thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Tuyên truyền những tình cảm sâu đậm của Bác dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, đặc biệt là nông dân qua những lần về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; các hoạt động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy những tình cảm trong nhân dân lòng yêu nước, thúc đẩy sự hăng say trong công tác, lao động sản xuất.
3.5- Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành TDTT (27/3/1946 – 27/3/2016)
- Ôn lại truyền thống của ngành Thể dục thể thao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác TDTT hiện nay.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam tiến hành tại cơ sở gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
3.6- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân- 2016.
- Nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và của địa phương. Ca ngợi ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.
- Tuyên truyền, giới thiệu những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hội nhập và phát triển hiện nay.
- Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, quảng bá  “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc, mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam, tỉnh Phú Thọ hội nhập, phát triển.
3.7- Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)
- Tuyên truyền khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước; của dân tộc và phong trào cách mạng vô sản thế giới.
- Ca ngợi truyền thống anh dũng, ý chí kiên cường, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc.
- Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của nhân dân ta, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tuyên truyền về các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trên địa bàn tỉnh...
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ và của nhân dân ta. Cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Tuyên truyền, phổ biến những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
3.8– Kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2016).
- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
- Tôn vinh những đóng góp của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Phú Thọ nói riêng và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược và chiến dịch Điện Biên Phủ.
3.9- Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm ngày bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016).
- Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động. Lưu ý nhấn mạnh giai đoạn Bác ra đi tìm đường cứu nước 1911.
- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đấu tranh, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.
 - Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông qua đó, phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiểu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình để cho báo chí tuyên truyền, biểu dương gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
3.10- Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân….
- Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIIcủa Đảng.   
- Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới.
- Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng.
- Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...
3.11- Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2016)
- Nêu bật bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 71 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Khẳng định vai trò lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quật cường của quân và dân ta trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.
- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.  
3.12- Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1/1/1997 - 1/1/2017).
Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1/1/1997 - 1/1/2017). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có hướng dẫn riêng đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các huyện, thị, thành.
3.13- Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2016).
Nêu bật kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Tu Vũ.
3.14- Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
- Nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày Toàn quốc kháng chiến.
- Ôn lại những bài học sâu sắc của lịch sử, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đồng sức chung lòng tạo nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhanh chóng đưa đất nước bước ra khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và toàn diện với nền kinh tế thế giới.
3.15- Kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu:
- 110 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2016); 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm văn Đồng (1/3/1906 – 1/3/2016); 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2016); 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 – 23/1/2016); 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 – 15/6/2016).
- Đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.
4- Hình thức tuyên truyền:
- Gắn với tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới; hoặc các hình thức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, gặp gỡ nhân chứng, tham quan thực tế các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá. Xây dựng các công trình văn hoá gắn liền với các địa danh, các nhân vật lịch sử.
- Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, tại nhà văn hóa khu dân cư.
- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe thông tin lưu động,
- Tuyên truyền trên trang website của Sở.
- Treo pa nô, áp phích, màn hình cổ động, khẩu hiệu, treo Đảng kỳ, Quốc kỳ…
- Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu các giải thể thao quần chúng: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… phục vụ cán bộ, nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc.
5. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch  
- Tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện lớn.
- Tổ chức chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ đồng bào miền núi theo kế hoạch.
- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
- Tổ chức trưng bày hiện vật, sách, báo… tại Bảo tàng Hùng Vương, Thư viện tỉnh và các huyện.
- Tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống; chăm sóc các di tích lịch sử, nói chuyện truyền thống; trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể như hát Xoan, Ghẹo, dân ca các dân tộc…
- Tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng: bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và các trò chơi thể thao dân gian khác.
- Tổ chức các hoạt động Du lịch trong điều kiện cho phép.
III- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân!
- Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016).
- Nhiệt liệt chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ về thăm công trường khôi phục cầu Việt Trì.
- Nhiệt liệt chào mừng 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm.
- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam.
- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của  nhân loại.
- Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội.
- “Dù ai đi ngược về xuôi.
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba”
- “Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ người trồng cây”.
- “Các vua Hùng đã có công dựng nước
 Bác cháu ta phải cùng nhau giữ  lấy nước”.                                                                                                                 (Trích lời Hồ Chủ  tịch)
- Hát Xoan Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)!
- Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2016)!
- Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới!
- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 !
- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !
- Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016)!
- Nhiệt liệt chào mừng 65 năm chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2016).
- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).
- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
- Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020!
(Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ VH, TT&DL)
 
Trên đây là hướng dẫn hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016. Căn cứ nội dung hướng dẫn, các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng VH & TT; Trung tâm VH, TT&DL các huyện, thị, thành, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch đạt kết quả tốt.
 
 
  Nơi nhận:                                                                                          
- Bộ VH, TT&DL;
- UBND tỉnh                  (B/cáo)
- Ban Tuyên giáo TU
- Lãnh đạo Sở;      
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;   
- Phòng VH&TT các huyện, thị, thành   (T/hiện)                                                     
- TT VH, TT&DL các huyện, thị, thành;                                                           
- Lưu: VT, NVVH (S56b).
K.T GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC
 
     (Đã ký)
 
 
       Phạm Bá Khiêm
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com