Thứ 5 | 17/11/2016
THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị giao ban tháng 11 năm 2016
 

Ngày 11/11/2016, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 11/2016. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị); chủ tịch Công đoàn Sở. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tóm tắt kiểm điểm kết quả công tác tháng 10/2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2016; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp. Giám đốc Sở kết luận như sau:       
Bám sát định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các đơn vị đã tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Một số nhiệm vụ tiêu biểu, đó là: xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước Ngành năm 2017, Đề án củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Trường Trung cấp VHNT&DL, Kế hoạch đào tạo VĐV thể thao thành tích cao giai đoạn 2016-2020, Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Phú Thọ đến năm 2025; hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL tổ chức thành công hội thảo, tọa đàm văn hóa ứng xử trong lễ hội; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tam Nông tổ chức tốt hội thảo bảo tồn và phát huy di sản văn hóa lễ Cầu Trâu Hương Nha, Xuân Quang và hội phết Hiền Quan huyện Tam Nông; hoạt động xúc tiến du lịch có kết quả tích cực...
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế: chất lượng công tác tham mưu ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, tiến độ công việc chậm (Văn phòng Thường trực BCĐ, Ban quản lý DA, phòng Nghiệp vụ văn hóa, phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Trung tâm VHTT), công tác phối hợp giữa các đơn vị nghệ thuật chưa chặt chẽ; chưa có sự gắn kết giữa phòng chuyên môn, nghiệp vụ với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ....
Khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Tháng 11/2016, Giám đốc yêu cầu các các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ chung:
- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, chiếu phim nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam, 65 năm ngày Chiến thắng Tu Vũ, ngày Toàn quốc kháng chiến, 20 năm ngày Tái lập tỉnh Phú Thọ... và biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân miền núi theo kế hoạch.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2016); Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (ngày 30/12/2016).
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Văn phòng:
- Trình Giám đốc Sở ban hành Quy chế hoạt động một cửa, quy chế một cửa liên thông của Sở; Kế hoạch CCHC của Ngành theo Nghị quyết số….của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đề án CCHC Nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 (theo kết luận của đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính ngày 07/11/2016).
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2016 (trước ngày 05/12/2016); báo cáo kết quả thực hiện thủ tục hành chính năm 2016 (ngày 20/11/2016); kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ VHTTDL năm 2017, kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động khối Văn phòng năm 2016.
- Tổng hợp sáng kiến các cá nhân đề nghị xét duyệt sáng kiến trình Hội đồng xét sáng kiến của Sở theo kế hoạch.
- Tổng hợp danh sách, tóm tắt thành tích các đơn vị và cá nhân trong và ngoài Ngành đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác bảo vệ anh ninh quốc gia và bảo đảm ANTT, ATXH trong lĩnh vực VH,GĐ, TDTT& DL tỉnh Phú Thọ giữa Sở VHTTDL và Công an tỉnh (dự kiến trung tuần tháng 11/2016).
- Thực hiện nhiệm vụ giao phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (ngày 30/12/2016); Lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2016).
2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ năm 2017 của Sở (theo Kế hoạch 4741/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh) báo cáo lãnh đạo Sở trong tháng 11/2016.
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các nội dung: tuyên truyền; hoàn chỉnh tư liệu hóa, số hóa hát Xoan Phú Thọ; nghiên cứu, xây dựng nội dung xuất bản sách, đĩa về hát Xoan Phú Thọ...
- Thực hiện nhiệm vụ giao phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (ngày 30/12/2016); Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2016).
2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc không sáp nhập Trung tâm VHTT và Trường Trung cấp VHNT&DL.
- Hướng dẫn, tổng hợp đánh giá xếp loại cán bộ, CCVC, người lao động và kê khai tài sản năm 2016 theo quy định.
- Phối hợp với Trường Trung cấp VHNT&DL xây dựng Đề án đào tạo sơ cấp năng khiếu nghệ thuật.
2.4. Thanh tra Sở:
- Tham mưu Giám đốc Sở quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra tại các đơn vị karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar trong việc thực hiện các quy định phòng chống cháy, nổ, anh ninh trật tự báo cáo kết quả về Bộ VHTTDL (trước ngày 30/11/2016)
- Xây dựng báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở (trước ngày 20/11/2016).
- Tiếp tục thực hiện thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị tại Đoàn Nghệ thuật chèo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016.
2.5. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 (trước ngày 30/11/2016);
- Đề xuất lãnh đạo Sở đơn vị có thành tích tốt trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016 trình Bộ VHTTDL tặng bằng khen;
- Đôn đốc, hoàn thiện bài tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 (trước ngày 20/11/2016);
- Dự thảo kế hoạch tổ chức, quyết định thành lập BTC và dự kiến phân công nhiệm vụ BTC Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2016) báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành theo kế hoạch.
- Xây dựng văn bản gửi các đơn vị đề xuất 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong 20 năm tái lập tỉnh (trước ngày 20/11/2016).
- Điều chỉnh đề cương (theo kết luận của PCT.UBND tỉnh tại cuộc họp 10/11/2016) và hoàn thiện dự thảo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2025 báo cáo lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.
- Xây dựng báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị, hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa lễ cầu Trâu Hương Nha, Xuân Quang và hội Phết Hiền Quan báo cáo UBND tỉnh và bộ VHTTDL (trong tháng 11/2016).
- Hoàn thiện biên tập, xuất bản Tổng tập hát Xoan trong tháng 11/2016.
- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra liên ngành các đơn vị karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar trong việc thực hiện các quy định phòng chống cháy, nổ, anh ninh trật tự.
- Thực hiện nhiệm vụ giao phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (ngày 30/12/2016), lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Tu Vũ (10/12/1951 - 10/12/2016).
2.6. Phòng Di sản văn hóa:
- Hoàn thiện 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Phú Thọ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Trò Trám (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao); lễ hội đình Đào Xá (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy) trình UBND tỉnh, Bộ VHTTDL phê duyệt (trong tháng 11/2016).
- Chuẩn bị các điều kiện xây dựng hồ sơ đề nghị đưa hội Phết Hiền Quan vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia báo cáo lãnh đạo Sở (trong tháng 12/2016)
2.7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
- Tham mưu lãnh đạo Sở đề cương Quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng 2030 trinhd UBND tỉnh phê duyệt.
- Đôn đốc, thu thập số liệu về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2016.
2.8. Phòng Nghiệp vụ TDTT:
- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện thành, thị xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện tiến tới Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII năm 2017.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện và tổ chức giải Việt dã báo Phú Thọ năm 2016.
12.9. Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
- Hoàn thiện dự thảo "Đề án Năm du lịch quốc gia 2020” báo cáo lãnh đạo Sở (trong tháng 11/2016), báo cáo UBND tỉnh (đầu tháng 12/2016).
- Tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng tiềm năng, giải pháp xây dựng các điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu 8 tỉnh TBMR (từ ngày 21 – 26/11/2016); Hội nghị tổng kết Chương trình Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2016 tại tỉnh Phú Thọ, Lễ bàn giao Trưởng nhóm hợp tác PTDL 8 tỉnh TBMR năm 2017 cho tỉnh Sơn La.
- Tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng tiềm năng tài nguyên du lịch, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn; tiến hành lựa chọn một số hộ dân đảm bảo các điều kiện có thể kinh doanh dịch vụ du lịch đề xuất hỗ trợ, đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng Vườn quốc gia Xuân Sơn.
2.10. Phòng Phát triển tài nguyên Du lịch:
- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017 báo cáo UBND tỉnh (đầu tháng 12/2016).
- Hướng dẫn các huyện, thành, thị triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.
- Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2016, nhiệm vụ 2017 của Ban chỉ đạo phát triển du lịch Phú Thọ.
- Xây dựng nội dung và maket  cuốn "Cẩm nang du lịch Phú Thọ" báo cáo lãnh đạo Sở (trong tháng 11/2016).
2.11. Trung tâm VHTT:
- Đôn đốc, hương dẫn các đơn vị và thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản, ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày Di sản Việt Nam, ngày Toàn quốc kháng chiến, 20 năm ngày Tái lập tỉnh Phú Thọ...
- Hướng dẫn, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các CLB hát Xoan và Dân ca Phú Thọ, các Đội văn nghệ mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thực hiện nhiệm vụ giao phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (ngày 30/12/2016).
- Thực hiện các buổi tuyên truyền lưu động phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước theo kế hoạch.
2.12. Đoàn Kịch nói:
- Thực hiện nhiệm vụ giao phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (ngày 30/12/2016).
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.13. Đoàn Nghệ thuật Chèo:
- Thực hiện nhiệm vụ giao phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (ngày 30/12/2016).
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.14. Trường Trung cấp VHNT&DL:
- Dự thảo Đề án đào tạo sơ cấp năng khiếu nghệ thuật của Trường báo cáo lãnh đạo Sở (ngày 16/11/2016).
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.
2.15. Thư viện tỉnh:
- Tổ chức trưng bày sách phục vụ các ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh: ngày Di sản Việt Nam, 65 năm ngày chiến thắng Tu Vũ; ngày Toàn quốc kháng chiến, 20 năm ngày tài lập tỉnh Phú Thọ...
- Tổ chức 02 lớp tập huấn duy trì, nâng cao khả năng sử dụng internet công cộng cho 73 điểm tiếp nhận dự án MBF (trung tuần tháng 12/2016).
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án tiếp tục tiến hành tu sửa trụ sở Thư viện.
2.16. Bảo tàng Hùng Vương:
- Tổ chức khai quật khảo cổ học di chỉ Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao) trong tháng 11/2016.
- Điều tra, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số tại các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập và Đoan Hùng.
2.17. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng:
- Tổ chức chiếu phim tuyên truyền 64 năm ngày chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản, ngày Di sản Việt Nam, 65 năm ngày chiến thắng Tu Vũ; ngày Toàn quốc kháng chiến, 20 năm ngày Tái lập tỉnh Phú Thọ... Thực hiện các buổi chiếu phim phục vụ miền núi và phục vụ thiếu nhi theo kế hoạch.
- Tiếp tục thực hiện dự án thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa rạp chiếu phim Hòa Phong (giai đoạn 2).
2.18. Trung tâm huấn luyện TDTT: Tập huấn và tham gia 02 giải thể thao toàn quốc: Giải Vô địch Bắn cung toàn quốc năm 2016; Giải Vô địch điền kinh toàn quốc năm 2016 theo kế hoạch.
2.19. Trung tâm Quản lý khai thác khu liên hợp TDTT:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt giải Việt dã Báo Phú Thọ năm 2016 (trong tháng 12/2016)
- Tiếp tục thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa khu liên hợp TDTT theo đúng tiến độ.
2.20. Trường Năng khiếu TDTT: Tiếp tục quản lý, đào tạo VĐV theo quy chế; đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho VĐV. Tổ chức tuyển bổ sung VĐV năng khiếu các môn theo kế hoạch năm 2016.
2.21. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch:
- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Phú Thọ báo cáo lãnh đạo Sở đầu tháng 12/2016.
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ" trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.
- Thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử du lịch của Sở.
2.22. Ban Quản lý dự án VHTTDL:  
- Tăng cường tiến độ xây dựng công trình Tượng đài chiến thắng Tu Vũ; dự án công trình Miếu Lãi Lèn giai đoạn II đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
- Tiếp tục triển khai thi công các dự án khác theo kế hoạch.
2.23. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh:
- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 trình UBND tỉnh (trước 20/11/2016).
- Hướng dẫn các địa phương lựa chọn đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2016 và báo cáo tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016.
 
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng  chí Giám đốc Sở tại hội nghị giao ban tháng 11 năm 2016. Văn phòng thông báo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở biết, thực hiện./.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com