Thứ 3 | 01/11/2016
UBND TỈNH PHÚ THỌ
 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 Số: 799/SVHTTDL-TTr
 
V/v tuyên truyền, phổ biến BLDS, BLTTDS năm 2015
CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Phú Thọ, ngày 01 tháng 11 năm 2016
  
                                   Kính gửi:  
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở;
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 
Ngày 28/10/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nhận được văn bản số 599/STP-PBGDPL ngày 27/10/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền Bộ Luật dân sự năm 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. Để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 (9/11), căn cứ vào nhiệm vụ công tác của từng đơn vị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Văn phòng Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị 2 đề cương tuyên truyền sau:
              1.Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2015;
              2.Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015.
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến 2 văn bản trên được đăng tải triên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chuyên mục “ Thông báo mới” theo địa chỉ: http://svhttdl.phutho.gov.vn.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- Sở Tư pháp (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- L­ưu: VT, TTr.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Ngọc Ân
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com