Thứ 3 | 13/06/2017
THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tại Hội nghị giao ban tháng 6 năm 2017
 
Ngày 07/6/2017, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 6/2017. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị); chủ tịch Công đoàn Sở. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo kiểm điểm kết quả công tác tháng 5/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2017; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp; Giám đốc Sở kết luận như sau:       
Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tháng 6/2017 nhìn chung các đơn vị trong Ngành đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, gia đình, TDTT và du lịch đảm bảo theo quy định; chủ động trong công tác tham mưu xây dựng văn bản: trình UBND tỉnh ban hành quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở VHTTDL; Quyết định phân cấp quản lý và cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ; quyết định sáp nhập trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm VHTT để thành lập Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim trực thuộc Sở VHTTDL...; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh hội nghị

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật....phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong tháng được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở; công tác tu bổ, tôn tạo các di tích tiếp tục được duy trì, đảm bảo theo quy định.
Phong trào TDTT quần chúng tại các địa phương, cơ sở được diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các lực lượng quần chúng nhan dân tham gia. Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tích cực, kết quả đạt theo yêu cầu kế hoạch đề ra...
Tuy nhiên, một số đơn vị chưa chủ động trong công tác tham mưu, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ được giao. Việc ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý và điều hành văn bản của Sở chưa thực sự hiệu quả...
Khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Tháng 6/2017, Giám đốc yêu cầu các các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ chung:
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan và biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, chiếu phim chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng: ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2017); 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); ngày Phòng chống ma túy 26/6; ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình...
- Các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gửi về phòng Tổ chức - Pháp chế trước ngày 30/6/2017.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Văn phòng:
- Chủ trì, hướng dẫn các phòng chuyên môn nghiệp vụ tổ chức đánh giá, tự đánh giá chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở. Thực hiện tổng hợp, xử lý số liệu; xây dựng báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trình lãnh đạo Sở ban hành trước ngày 30/6/2017.
- Tham mưu báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm trước 15/6/2017; báo cáo nâng cao năng lực cạnh tranh 6 tháng đầu năm trước 15/6/2017; báo cáo kết quả công tác khoa giáo quý II năm 2017 trước 20/6/2017; báo cáo kết quả kiểm tra công tác tư pháp năm 2017 trước 30/6/2017; báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên trước 30/6/2017.
- Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản làm việc với UBND thành phố Việt Trì, UBND thị xã Phú Thọ về việc bàn giao cơ sở vật chất Rạp chiếu phim Long Châu Sa và Rạp chiếu phim thị xã Phú Thọ theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy (tại văn bản số 562-TB/TU ngày 03/3/2017 về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa Thông tin thành Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim).
-  Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra công tác văn bản và công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở từ ngày 12 đến 15/6/2017.
- Phối hợp với Phòng Di sản văn hóa tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 cho phòng VHTT các huyện, thành, thị (dự kiến trong tháng 6/2017); phối hợp với phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tối 27/6/2017) tại huyện Thanh Thủy.
2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Tổng hợp, trình lãnh đạo Sở, các cơ quan dự toán tổ chức các hoạt động: Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017; xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018; Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng sông Lô.
2.3. Phòng Tổ chức - Pháp chế:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, phòng chuyên môn xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở.
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực du lịch về Tổng cục Du lịch trước 25/6/2017; báo cáo số liệu về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự chuyên môn TDTT tỉnh Phú Thọ về Bộ VHTTDL trước 30/6/2017.
2.4. Thanh tra Sở:
- Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trình lãnh đạo Sở trước 15/6/2017.
- Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo và kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2.5. Phòng Quản lý Văn hóa:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" trình UBND tỉnh trước 30/6/2017.
- Tham mưu lãnh đạo Sở Báo cáo sơ kết công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trước  15/6/2017; văn bản đề xuất thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/ 05/ 2017 của TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh trước 20/6/2017.
- Xây dựng dự toán kinh phí Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng sông Lô, gửi phòng KHTC báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND xem xét phê duyệt trong tháng 6/2017.
2.6. Phòng Quản lý Di sản văn hóa:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt trước 15/6/2017.
- Hoàn thiện hồ sơ DSVHPVT Lễ hội Phết Hiền Quan, huyện Tam Nông đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 cho phòng VHTT các huyện, thành, thị (dự kiến trong tháng 6/2017).
2.7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
- Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản hướng dẫn các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
­- Chủ trì, phối hợp với Phòng VHTT huyện Thanh Thủy (UBND huyện Thanh Thủy) và các đơn vị thuộc Sở tổ chức chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tối 27/6/2017).
- Rà soát số lượng nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn tỉnh xuống cấp nghiêm trọng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hóa, huy động nguồn vốn XHH để nâng cấp Nhà văn hóa phục vụ các hoạt động trước 30/6/2017.
- Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hoá và Tiêu chí 16 về Văn hoá trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2.8. Phòng Quản lý TDTT:
- Đôn đốc huyện Cẩm Khê, Thanh Ba tổ chức Đại hội TDTT cấp xã xong trong tháng 6/2017. Hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện đảm bảo theo kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017 (xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2017...).
- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở địa phương tổ chức Đại hội TDTT điểm cấp huyện báo cáo UBND tỉnh quyết định trước ngày 20/6/2017.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở hoàn thiện các thủ tục hành chính trình UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao ngay sau khi có quyết định uỷ quyền của UBND tỉnh.
2.9. Phòng Quản lý Du lịch:
- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Hội thi tay nghề du lịch tỉnh Phú Thọ trong tháng 6/2017; trình lãnh đạo Sở văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh trước 20/6/2017.
- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Du lịch Việt Nam 09/7/2017.
- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đề án Du lịch cộng đồng Xuân Sơn (lần 1) ngày 16/6/2017.
- Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lý tổ chức sự kiện du lịch các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng của Bộ VHTTDL trước 27/6/2017.
 
2.10. Phòng Phát triển tài nguyên Du lịch:
- Lựa chọn đơn vị tư vấn; khảo sát thực địa; xác định các khu vực quy hoạch; xây dựng định hướng không gian... của Quy hoạch tổng thể phát Khu DLQG Đền Hùng tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.
- Đóng góp ý kiến đối với Bộ tài liệu hướng dẫn "Tiêu chí và quy trình đánh giá đạt chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch" do Bộ VHTT&DL trước 30/6/2017.
2.11. Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim:
- Chuẩn bị các điều kiện tham gia Liên hoan lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị.  
- Khẩn trương kiện toàn công tác tổ chức cán bộ các phòng trực thuộc trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. Sớm ổn định địa điểm làm việc cho các phòng chuyên môn đảm bảo duy trì các hoạt động theo kế hoạch.
- Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện liên quan để bàn giao cơ sở vật chất Rạp chiếu phim Long Châu Sa cho UBND thành phố Việt Trì; Rạp chiếu phim thị xã Phú Thọ cho UBND thị xã Phú Thọ theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy xong trong tháng 6/2017.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả, tình hình hoạt động của Trung tâm VHTTDL, đội văn nghệ quần chúng... của 13 huyện, thành, thị; đề ra các giải pháp thực hiện báo cáo lãnh đạo Sở trước 30/6/2017.
- Tổ chức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, chiếu phim... phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa và thiếu nhi hè 2017 theo kế hoạch.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và các ngày lễ khác trong tháng theo kế hoạch.
2.12. Đoàn Kịch nói:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Lễ Tôn vinh người hiến máu cấp quốc gia năm 2017 tại Phú Thọ (ngày 12/6/2017); xây dựng kịch bản và tổ chức luyện tập phục vụ chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tối 27/6/2017) tại huyện Thanh Thủy.
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.13. Đoàn Nghệ thuật Chèo: Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.14. Trường Trung cấp VHNT&DL: Tổ chức tốt các lớp năng khiếu hè theo kế hoạch.
2.15. Thư viện tỉnh: Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức tốt Hội thi “Thiếu nhi đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - Hè 2017” cấp cơ sở theo kế hoạch.
2.16. Bảo tàng Hùng Vương:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án hoàn thiện trưng bày hát Xoan Phú Thọ tại miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì trước 30/6/2017.
- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lào Cai thực hiện công tác hiến tặng tượng Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ.
2.17. Trung tâm huấn luyện TDTT: Tham gia thi đấu giải Vô địch Judo toàn quốc năm 2017. Tuyển chọn VĐV trẻ bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
2.18. Trung tâm Quản lý khai thác khu liên hợp TDTT:
- Tập trung xây dựng Đề án thực hiện quyền tự chủ về công tác quản lý, khai thác tại Trung tâm báo cáo lãnh đạo Sở trong tháng 6/2017.
- Duy trì tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thể thao phục vụ các tầng lớp nhân dân trong dịp hè 2017.
2.19. Trường Năng khiếu TDTT: Tiếp tục quản lý, đào tạo VĐV theo quy chế; đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho VĐV.
2.20. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch: Xây dựng nội dung, thiết kế, in ấn xuất bản cuốn “Bản tin Du lịch Phú Thọ”. Xây dựng, biên tập, in ấn các ấn phẩm tờ rơi, tập gấp tour du lịch bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật giới thiệu du lịch Phú Thọ, các khu, điểm du lịch, sản phẩm du lịch phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Phú Thọ.
2.21. Ban Quản lý dự án VHTTDL:  
- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán A-B các gói thầu số 04, 12, 17; phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương hoàn thiện Nhà trưng bày hát Xoan công trình Miếu Lãi Lèn giai đoạn II trước ngày 30/6/2017.
- Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quyết toán A-B công trình tượng đài chiến thắng Tu Vũ; bàn giao cho UBND huyện Thanh Thủy quản lý và khai thác sử dụng theo kế hoạch.
2.22. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh:
- Chuẩn bị các nội dung phục vụ họp BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Phú Thọ.
- Tiến hành in 1.200 tài cuốn liệu hỏi đáp về thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh Phú Thọ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp với UBMTTQ tỉnh đôn đốc các huyện thị thành kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến và kinh doanh vào tiêu chuẩn bình xét và công nhận danh hiệu văn hóa trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ".
 
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng  chí Giám đốc Sở tại hội nghị giao ban tháng 6 năm 2017. Văn phòng thông báo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở biết, thực hiện./.
Nguyễn Thị Nha Trang
Văn phòng Sở

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com