Thứ 4 | 25/05/2022
Nguyễn Thị Vân Mai - Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
 
     Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Ngày 05/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1541/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

     Với mục đích tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững. Tỉnh Phú Thọ đã đề ra mục tiêu thực hiện Chiến lược của tỉnh đó là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ẩm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, của đất nước.

     Căn cứ vào kết quả thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tình hình thực tế tại địa phương. UBND tỉnh Phú Thọ đã đề ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030 đó là: 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hoá tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số; 100% các gia đình được tuyên truyên, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại; 100% các huyện, thị, thành có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; 100% các huyện, thị, thành đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; hằng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

     Để đạt được những mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh Phú Thọ đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới; Triển khai thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình; Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

 

     Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung liên quan đến công tác gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược; lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hằng năm bố trí kinh phí đáp ứng thực hiện các nội dung của kế hoạch./.
                                                                                         N.T.V.M
Chi tiết Kế hoạch số 1541/KH-UBND tại đây
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com