Thứ 2 | 03/11/2014
1. Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể cùng với các Phụ lục đi kèm:
- Mẫu số 1: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân"
- Mẫu số 2: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"
- Mẫu số 3: Biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp
- Mẫu số 4: Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"
- Mẫu số 5: Phiếu bầu về việc xét tặng dạnh hiệu "Nghệ nhân nhân dân"
- Mẫu số 6: Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"
- Mẫu số 7: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"
- Mẫu số 8: Biên bản họp hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"
- Mẫu số 9: Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"
 
2. Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08/08/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất - năm 2015

3. Công văn số 2694/BVHTTDL-DSVH ngày 12/08/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về một số lưu ý khi thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ

4. Kế hoạch số 4214/KH-UBND ngày 30/09/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2015

5. Hướng dẫn số 09/HD-SVHTTDL ngày 03/10/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2015
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com