Thứ 2 | 13/02/2023
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; triển khai hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023). Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023), nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa – văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và trí thức, văn nghệ sỹ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua đó, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong tỉnh, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
     Theo kế hoạch, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, màn hình điện tử  vv... tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) tại khu vực trung tâm, đường phố chính của các huyện, thị, thành; xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa khu dân cư; Tuyên truyền lưu động: Biên soạn tư liệu về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển văn hóa văn nghệ của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ để thực hiện tuyên truyền lưu động, tuyên truyền lồng ghép trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân; Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các huyện, thị, thành. Tổ chức trưng bày tư liệu chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) tại Thư viện tỉnh, Bảo tàng Hùng Vương và hệ thống thư viện công cộng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh.  Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim vv… lồng ghép tuyên truyền 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam phục vụ nhân dân.
     Nội dung tuyên truyền tập trung vào bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; khẳng định Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; đồng thời tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung phân tích làm rõ sự bổ sung, phát triển và ngày càng toàn diện, sâu sắc trong đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng; vị trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc; văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội...; xây dựng con người với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu. Thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội.
     Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền cũng tập trung vào những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa - văn nghệ thời gian tới; kiến nghị - đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp; phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa... Sự cấp thiết, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức đối với việc xây dựng các hệ giá trị và quá trình triển khai, đưa các hệ giá trị vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa - văn nghệ, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại.
     Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm nhất là các hoạt động trọng tâm như: Các cuộc Hội thảo khoa học, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề theo chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”; Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)”; phim tài liệu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân nhất là các thế hệ trẻ tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Văn hóa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng…
     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị thuộc Sở và đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thị, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Việt Trì căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng định hướng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, nhất là các sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Chi tiết xem: Kế hoạch số 21/KH-SVHTTDL ngày 13/2/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tại đây./. http://file:///C:/Users/User/Pictures/Camera%20Roll/1422023/signed-signed-kh%20to%20chuc%20tuyen%20truyen%20hd%2080%20nam%20de%20cuong%20van%20hoa%20viet%20nam.pdf
Hồng Vân – Quản lý Văn hóa và Gia đình
Vui lòng chờ giây lát, hoặc có thể tải về xem Click vào để tải về
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com