Thứ 6 | 10/03/2017
Là một phong trào có ý nghĩa xã hội sâu sắc, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự thống nhất trong công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Qua đó, phong trào đã phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng đời sống văn hóa. Hiệu quả của phong trào góp phần tích cực tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Hội thi bơi chải được tổ chức ở Thanh Thủy đã tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi, phát huy giá trị truyền thống
trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

 
Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH được duy trì liên tục, thường xuyên đã tác động tích cực làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua ở cơ sở. Thực tế hiếm có phong trào nào lại nhận được sự hưởng ứng của đông đảo “lực lượng” với đa dạng hình thức như phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Là cơ quan thường trực, Sở VH - TT&DL đã thúc đẩy thực hiện các phong trào: Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Ủy ban MTTQ thì có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt Ủy ban MTTQ các cấp còn chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư” góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Hội Nông dân còn có các phong trào: “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hóa”; “Hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; “Xây dựng kết cấu hạ tầng và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”… Hội phụ nữ có: “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”; “Phụ nữ với phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật”… Phong trào của Đoàn Thanh niên gồm có: “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”… Hội Cựu chiến binh lại thực hiện Đề án gắn nội dung xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa với mô hình “Gia đình cách mạng gương mẫu” và phong trào “Hội cựu chiến binh trong sạch vững mạnh”… Ngành y tế chỉ đạo phong trào “Xây dựng làng văn hóa sức khỏe”… Cùng với từng chương trình cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị trong xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa chính sự đa dạng các hình thức phát động của các tổ chức đoàn thể đã phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào xây dựng Làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên khắp địa bàn. Từ đó phong trào TDĐKXDĐSVH được duy trì và có bước phát triển mới, nhiều nội dung lồng ghép với các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã tạo nên sự chuyển biến căn bản từ nông thôn đến thành thị.

Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các nội dung của phong trào được các ngành, các cấp cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhiệt tình tham gia, đưa phong trào lan tỏa trên toàn địa bàn. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cũng được triển khai sâu rộng ở khắp các địa phương, tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam. Năm 2016, toàn tỉnh có 87,8% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa và 86,8% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa. Cùng với đó là 126/234 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sâu rộng ở các địa phương, trong các khu dân cư và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, việc chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, người lao động trong các cụm, khu công nghiệp đã tạo nên một diện mạo mới trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Hết năm 2016, toàn tỉnh có 57/247 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và 17/30 phường, thị trấn đạt "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị". Việc xây dựng văn hóa gắn với chuẩn nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn một cách rõ rệt với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang cùng điều kiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Các phong trào đã tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng khu dân cư, thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế lâu dài, bền vững.

Nguồn: baophutho.vn
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 3
Hôm nay: 83
Tổng: 77349

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com