Thứ 5 | 13/10/2016
 
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tại Hội nghị giao ban tháng 10 năm 2016
 

Ngày 05/10/2016, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 10/2016. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị); Chủ tịch Công đoàn Sở. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tóm tắt kiểm điểm kết quả công tác tháng 9; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2016; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp.
Giám đốc Sở kết luận như sau:       
Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các đơn vị đã tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Tiêu biểu đó là công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị tổng kết thực hiện 15 năm phong trào TDĐKXDĐSVH, 10 năm  cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; tham gia ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu. Các đơn vị nghệ thuật (Đoàn Kịch nói, Đoàn Nghệ thuật Chèo) đã tích cực chủ động xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng tốt phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế: công tác tham mưu văn bản, chuẩn bị các điều kiện và việc phối hợp giữa các ngành liên quan trong việc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện 15 năm phong trào TDĐKXDĐSVH, 10 năm  cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội (Văn phòng thường trực BCĐ)... hiệu quả chưa cao.
Quang cảnh hội nghị

 Khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tháng 10/2016, Giám đốc yêu cầu các các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ chung:
- Các đơn vị rà soát lại nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu công tác năm 2016, tham mưu lãnh đạo Sở các giải pháp để phấn đấu  hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, trên cơ sở đó đề xuất chương trình công tác báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2017.
- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội (ngày 26/10/2016); phối hợp với Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB (dự kiến cuối tháng 10/2016); phối hợp với UBND huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị, hội thảo bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ Cầu trâu Hương Nha và Hội Phết Hiền Quan (dự kiến cuối tháng 10/2016).
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Văn phòng:
- Hoàn thành Quy chế Thi đua khen thưởng của Sở, trình báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch HĐ TĐKT Sở phê duyệt. Tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở.
- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh Kế hoạch chi tiết Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ  (01/01/1997 - 01/01/2017) trong tháng 10/2016.
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Báo cáo và hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2016 (trước 15/10/2016); Đăng ký chương trình công tác năm báo cáo UBND tỉnh (trước 20/10/2016), báo cáo Tỉnh ủy (trước 28/10/2016); báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016 (trước 21/10/2016).
- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Phú Thọ và khai thác, sử dụng văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội tại Khu DTLS Đền Hùng (ngày 26/10/2016).
2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hoa và chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch năm 2017, giai đoạn 2016-2020 (trong tháng 10/2016).
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các nội dung: tuyên truyền; hoàn chỉnh tư liệu hóa, số hóa hát Xoan Phú Thọ; nghiên cứu, xây dựng nội dung xuất bản sách, đĩa về hát Xoan Phú Thọ...
- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở nội dung làm việc với Sở Tài chính bảo vệ ngân sách sở VHTTDL năm 2017, giai đoạn 2017-2020. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị báo cáo Giám đốc Sở chương trình công tác năm 2017 sau khi dự toán ngân sách nhà nước được duyệt.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội tại Khu DTLS Đền Hùng (ngày 26/10/2016).
2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:
 - Tham mưu Giám đốc Sở kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của kế toán các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở ban hành trong tháng 10/2016.
- Tổng hợp ý kiến dự thảo đổi tên 02 đoàn nghệ thuật báo cáo lãnh đạo Sở trình các cấp có thẩm quyền quyết định.
- Thực hiện thủ tục đề nghị tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2017 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trước 15/10/2016) .
2.4. Thanh tra Sở:
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo tổng kết 04 năm thi hành luật Khiếu nại, tố cáo gửi UBND tỉnh (trước ngày 15/10/2016);  kế hoạch kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp năm 2017 (trước 31/10/2016); kế hoạch thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật  về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn các huyện: Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì.
2.5. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030 (trong tháng 10/2016)
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo công tác quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng năm 2016, báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng lĩnh vực karaoke, vũ trường năm 2016 (trước 30/10/2016).
- Hoàn thiện biên tập, xuất bản Tổng tập hát Xoan trong tháng 10/2016.
- Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2016.
- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội tại Khu DTLS Đền Hùng (26/10/2016); phối hợp với UBND huyện Tam Nông chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội thảo về tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan và lễ Cầu Trâu Hương Nha (dự kiến cuối tháng 10/2016).
2.6. Phòng Di sản văn hóa:
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học những điểm tương đồng và khác biệt giữa các phương Xoan - hát Xoan Phú Thọ (tháng 11/2016).
- Hoàn thiện hồ sơ khoa học di sản văn hóa PVT Lễ hội Trò Trám trình UBND tỉnh và Bộ VHTTDL xem xét, phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với phòng VHTT huyện Phù Ninh nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri về việc đề nghị đầu tư kinh phí để bảo tồn khu di chỉ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh; phối hợp với phòng VHTT huyện Thanh Sơn về đề nghị xây dựng Bia tưởng niệm Liệt sỹ chống Pháp trong trận Giáo Vầu trên địa bàn xã Khả Cửu tại cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh (trước 15/10/2016).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội tại Khu DTLS Đền Hùng (ngày 26/10/2016).
2.7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2016.
- Tổ chức lớp tập huấn về mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình tại xã Thanh Nga, huyện Cẩm Khê; hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội tại Khu DTLS Đền Hùng (ngày 26/10/2016).
2.8. Phòng Nghiệp vụ TDTT:
- Hướng dẫn huyện, thành, thị báo cáo số liệu TDTT quần chúng năm 2016.
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017 (đầu tháng 11) và trình UBND tỉnh ban hành (cuối tháng 11/2016).
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Huấn luyện TDTT xây dựng Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 của Sở báo cáo Giám đốc Sở trong tháng 10/2016.
2.9. Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch khảo sát và hội nghị đánh giá thực trạng tiềm năng, giải pháp xây dựng các điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu 8 tỉnh TBMR.
- Chủ trì, phối hợp với phòng PTTNDL tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo Kế hoạch xây dựng mô hình điểm sản phẩm du lịch cộng đồng Vườn quốc gia Xuân Sơn.
- Phối hợp tổ chức Hội nghị xây dựng Kế hoạch Hợp tác PTDL 8 tỉnh TBMR năm 2017 tại Sơn La.
2.10. Phòng Phát triển tài nguyên Du lịch:
- Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 báo cáo UBND tỉnh lần 2 (dự kiến cuối tháng 10/2016)
- Xây dựng đề cương nội dung "Cẩm nang du lịch" báo cáo lãnh đạo Sở trong tháng 10/2016.
- Phối hợp với phòng NVDL tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo Kế hoạch xây dựng mô hình điểm sản phẩm du lịch cộng đồng Vườn quốc gia Xuân Sơn.
2.11. Trung tâm VHTT:
 - Đôn đốc các đơn vị và thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ và 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017).
- Thiết kế ma két, tranh cổ động, mẫu tranh cổ động, băng zôn tuyên truyền 68 năm ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954-10/10/2016); 69 năm ngày chiến thắng Sông Lô (24/10/1947-24/10/2016).. 
- Thực hiện 07 buổi tuyên truyền chủ đề Kỷ niệm 69 năm chiến thắng Sông Lô; xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn huyện Lâm Thao .
- Hướng dẫn, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các CLB hát Xoan và Dân ca Phú thọ, các Đội văn nghệ mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Văn hóa báo cáo công tác quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng năm 2016 (trước 30/10/2016).
2.12. Đoàn Kịch nói:
- Xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ Ngày gặp mặt doanh nhân Việt Nam tại Đảo Ngọc Xanh- huyện Thanh Thủy (ngày 13/10/2016 ).
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.13. Đoàn Nghệ thuật Chèo:
- Chuẩn bị các điều kiện tham gia Lễ hội Cồng chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2016.
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.14. Trường Trung cấp VHNT&DL:
- Dự thảo Đề án đào tạo học sinh năng khiếu nghệ thuật của Trường báo cáo lãnh đạo Sở trong đầu tháng 11/2016.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.
 2.15. Thư viện tỉnh:
- Phối hợp với Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB (dự kiến cuối tháng 10/2016).
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án tiếp tục tiến hành tu sửa trụ sở Thư viện.
2.16. Bảo tàng Hùng Vương:
- Tiếp tục thực hiện dự án tư liệu hóa, số hóa... về  Hát Xoan Phú Thọ; thực hiện và sưu tầm tư liệu về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương;
- Phối hợp với Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB (dự kiến cuối tháng 10/2016); phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội tại Khu DTLS Đền Hùng (ngày 26/10/2016).
2.17. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng:
- Tổ chức chiếu phim tuyên truyền 125 năm ngày thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ; 62 năm ngày giải phóng thủ đô; 69 năm ngày chiến thắng sông Lô... Thực hiện các buổi chiếu phim phục vụ miền núi và phục vụ thiếu nhi theo kế hoạch.
- Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật điện ảnh (trước 30/10/2016).
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị triển khai thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa rạp chiếu phim Hòa Phong (giai đoạn 2).
2.18. Trung tâm huấn luyện TDTT:
- Tham gia thi đấu 03 giải thể thao toàn quốc theo kế hoạch: giải Tay cung xuất sắc năm 2016; giải Vô địch Đá Cầu đồng đội năm 2016; giải Vô địch Cúp Wushu quốc gia năm 2016.
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ TDTT xây dựng Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 của Sở báo cáo Giám đốc Sở trong tháng 10/2016.
2.19. Trung tâm Quản lý khai thác khu liên hợp TDTT:
- Chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền hơi Người cao tuổi toàn quốc khu vực I năm 2016 (từ ngày 11 -16/10/2016).
- Thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa khu liên hợp TDTT đúng tiến độ.
2.20. Trường Năng khiếu TDTT: Tiếp tục quản lý, đào tạo VĐV theo quy chế; đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho VĐV.
2.21. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch:
- Tham mưu lãnh đạo Sở nội dung làm việc với Sở Tài chính về việc bố trí ngân sách chương trình xúc tiến du lịch năm 2016 (đầu tháng 10/2016).
- Tăng cường tuyên truyền về cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ" trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.
- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn doanh nghiệp và báo chí Inđonêxia khảo sát một số địa điểm du lịch tại tỉnh (từ ngày 21-22/10/2016).
- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Phú Thọ làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, giới thiệu, quảng bá Chương trình kích cầu Du lịch Phú Thọ năm 2016.
2.22. Ban Quản lý dự án VHTTDL:  
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Báo cáo về việc tăng cường công tác phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an ninh xã hội (trước 15/10/2016).
- Báo cáo lãnh đạo Sở phương án xây dựng trụ sở Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.
- Tăng cường tiến độ xây dựng công trình Tượng đài chiến thắng Tu Vũ đảm bảo hoàn thiện trước dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Tu Vũ (10/12/1952-10/12/2016); tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 4 dự án công trình Miếu Lãi Lèn, gói thầu số 4 dự án Thư viện tỉnh...
2.23. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh: Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2016 và báo cáo tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016.
 
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng  chí Giám đốc Sở tại hội nghị giao ban tháng 10 năm 2016. Văn phòng thông báo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở biết, thực hiện./.
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com