Thứ 5 | 23/11/2023

Tối 23/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ VHTTDL phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2023.

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2023 được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống của Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2023).

Dự lễ khai mạc có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam nói chung, của các dân tộc thiểu số nói riêng là di sản quý báu

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã vui mừng thông báo thông tin Việt Nam đã trúng cử thành viên Uỷ ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu rất cao trong số 21 thành viên được bầu.

Bộ trưởng cho biết, đây cũng là lần thứ 2, Việt Nam trúng cử vào cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của Tổ chức UNESCO, thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp thiết thực của Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đúng như lời Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã khẳng định: "Việt Nam là điển hình thành công trong kết nối giữa phát triển kinh tế và văn hoá; và là một hình mẫu tốt về bảo tồn môi trường và phát triển du lịch bền vững".

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh.

Trên lĩnh vực Văn hóa, từ khẳng định của Bác Hồ kính yêu: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", từ ánh sáng và những giá trị vượt thời gian của bản "Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943", đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tới Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định phát triển văn hóa là nguồn lực, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 2 luận điểm về văn hóa gồm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và Xây dựng nền Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng cho biết, Văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam nói chung, của các dân tộc thiểu số nói riêng là di sản quý báu, đó không chỉ là tài sản của riêng một vùng đất, con người hay địa phương, mà còn là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Các giá trị văn hóa truyền thống từ bao đời nay đã và đang được Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị cùng các dân tộc chung tay bảo tồn, củng cố và phát triển. Đó là những giá trị tiến bộ, nhân văn được kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần hướng tới một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển hài hòa trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

"Việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước. Văn hóa có sức mạnh kết nối các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đoàn kết để nhân lên khát vọng cháy bỏng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023" được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc.

Đồng thời, kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023" với phương châm "Để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình" hứa hẹn sẽ mang lại một bầu không khí vui tươi đoàn kết, với nhiều hoạt động như tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, không gian văn hóa, tái hiện các lễ hội độc đáo của các dân tộc, các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc, trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trong đó có các sự kiện lần đầu được tổ chức như: Ngày hội trình diễn cây Nêu, trình diễn trích đoạn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây Nêu, Lễ hội Pồn Pông (lễ hội thưởng Hoa) của dân tộc Mường Thanh Hóa, Triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"…

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Đoàn kết để nhân lên khát vọng cháy bỏng, đoàn kết để nỗ lực cao nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đây là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, Ngày Hội sẽ mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với nhân dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, để những thế hệ sau biết trân quý những giá trị văn hóa của dân tộc mình, trân quý sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam thông qua kho tàng di tích, di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Đoàn kết để nhân lên khát vọng cháy bỏng, đoàn kết để nỗ lực cao nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng".

Để bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thấm sâu vào đời sống, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh, để dân tộc ta trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam.

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ - Ảnh 4.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối tin cậy giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, nhằm tập hợp, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài, cùng nhau thực hiện tốt một số nội dung.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ - Ảnh 5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho đồng bào các dân tộc

Bằng nhiều hình thức phù hợp, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt đúng ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2023).

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề thực tiễn đặt ra, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đề cao cảnh giác cách mạng, không mắc mưu các thế lực thù địch, "dựng chuyện", "xuyên tạc sự thật" hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện có nhiều ý nghĩa này, đồng thời mong muốn Bộ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, để bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thấm sâu vào đời sống, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn "kết nối", "lan tỏa" sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, đầu tư sưu tầm, bảo tồn phát huy văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của 54 dân tộc anh em, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa Việt Nam đến với du khách và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Cùng với đó, ông Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam rà soát, quản lý chặt chẽ đất đai, cơ sở hạ tầng, tài sản của Làng.

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ - Ảnh 6.

Tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, để Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy, nơi hội tụ và lan tỏa bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, là nơi thăm quan, du lịch đặc sắc, là niềm tin, niềm tự hào của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến một lần nữa khẳng định: "Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, được bao thế hệ người Việt Nam bền bỉ xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, bằng sự nhọc nhằn, hy sinh; bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin của lòng dân, chúng ta phải cùng nhau gìn giữ và phát huy, không một thế lực thù địch nào, dù xảo quyệt đến đâu cũng không thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta"./.
Dẫn nguồn: Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ (bvhttdl.gov.vn)

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com