Thứ 3 | 20/09/2016
THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tại Hội nghị giao ban tháng 8 năm 2016
 

Ngày 14/9/2016, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 9/2016. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị); Chủ tịch Công đoàn Sở. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tóm tắt kiểm điểm kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9, 10/2016; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp.
Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở kết luận như sau:       
Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tháng 8/2016 nhìn chung các đơn vị trong Ngành đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền chào mừng 125 năm ngày thành lập tỉnh. Tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và thế giới, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đạt kết quả tốt. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển tài nguyên du lịch có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại, hạn chế: Việc tham mưu văn bản hiệu quả chưa cao; xây dựng chương trình công tác năm 2017 còn chưa bám sát các chương trình, đề án, kế hoạch lớn của ngành; công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong một số nội dung còn chậm tiến độ như: Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Tổng tập hát Xoan ...
 Khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tháng 9, nửa đầu tháng 10/2016, Giám đốc yêu cầu các các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ chung:
- Các đơn vị rà soát lại nhiệm vụ, thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu công tác năm 2016, tham mưu lãnh đạo Sở các giải pháp để phấn đấu  hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm.Nghiên cứu xây dựng chương trình công tác đảm bảo tính ổn định và lâu dài cho các năm tiếp theo và đề xuất chương trình công tác báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2017.  
- Đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997-01/01/2017).
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; Hội nghị thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thức 51 năm 2016 (tổ chức từ ngày 22 -24/9/2016).
- Tổ chức các nội dung tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ  XIII năm 2016.
- Tập trung xây dựng Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ (theo Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 21/01/2016 của Sở VHTTDL )và xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Văn phòng:
- Hoàn thành Quy chế Thi đua khen thưởng của Sở, trình báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch HĐ TĐKT Sở phê duyệt trong tháng 9/2016. Tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở.
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Báo cáo công tác khoa giáo quý III/2016 (trước 25/10/2016); Báo cáo sơ kết công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm (trước 30/9/2016); Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến ngành VHTTDL&GĐ giai đoạn 2016-2020 (trong tháng 9/2016).
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành chương trình công tác năm gửi các huyện, thành, thị trước ngày 20/9/2016.
- Đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Phú Thọ; triển khai hệ thống cấp phép qua mạng ứng dụng mức độ 3 (theo Kế hoạch số 638/KH-UBND ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử).
- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổ chức Hội nghị "Thông báo khảo cổ học lần thứ 51- năm 2016" tại tỉnh Phú Thọ (từ ngày 22-24/9/2016).
2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ theo Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh và xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 báo cáo UBND tỉnh trước 10/10/2016.
- Tham mưu lãnh đạo Sở nội dung làm việc với Sở Tài chính về kế hoạch  ngân sách năm 2017.
2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:
-  Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản đề nghị đổi tên Đoàn Kịch nói và Đoàn Nghệ thuật Chèo báo cáo lãnh đạo Sở trong tháng 9/2016, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2016; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của CP về phân cấp quản lý báo cáo lãnh đạo Sở trong tháng 9/2016.
- Tham mưu lãnh đạo Sở việc chuyển đổi vị trí kế toán trưởng của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; soát đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ đánh giá, điều chuyển vị trí công tác.
- Rà soát thực trạng lao động hợp đồng báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 25/9/2016.
2.4. Thanh tra Sở:
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo tổng kết 04 năm thi hành luật Khiếu nại, tố cáo gửi UBND tỉnh (trước ngày 15/10/2016); kế hoạch thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật  về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn các huyện: Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì.
2.5. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:
- Đôn đốc công ty tư vấn hoàn thành dự thảo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 xin ý kiến lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các sở, ngành liên quan trong tháng 9/2016, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2016.
- Hoàn thiện dự thảo Tổng tập hát Xoan trong tháng 9/2016.
- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tam Nông chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội thảo về tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan và lễ Cầu Trâu Hương Nha; phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong lễ hội tại Khu DTLS Đền Hùng (dự kiến tháng 10/2016).
- Xây dựng quy trình nội bộ thực hiện TTHC trong lĩnh vực văn hóa phục vụ việc triển khai hệ thống cấp phép qua mạng ứng dụng mức độ 3 của Sở (gửi về Văn phòng trước 20/9/2016).
- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
- Phối hợp với phòng KHTC và các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ (theo Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 21/01/2016 của Sở VHTTDL )và đề xuất các nội dung xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 gửi về phòng KHTC tổng hợp trước 26/9/2016.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổ chức Hội nghị "Thông báo khảo cổ học lần thứ 51- năm 2016" tại tỉnh Phú Thọ (từ ngày 22-24/9/2016).
2.6. Phòng Di sản văn hóa:
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội thảo giữa các nhà nghiên cứu ở địa phương và Trung ương để xác định những điểm tương đồng và khác biệt giữa các phường Xoan; Kế hoạch chi tiết về lập Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Phú Thọ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017 Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ, Hạ Hòa.
- Xây dựng quy trình nội bộ thực hiện TTHC trong lĩnh vực phụ trách phục vụ việc triển khai hệ thống cấp phép qua mạng ứng dụng mức độ 3 của Sở (gửi về Văn phòng trước 20/9/2016).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổ chức Hội nghị "Thông báo khảo cổ học lần thứ 51- năm 2016" tại tỉnh Phú Thọ (từ ngày 22-24/9/2016).
- Phối hợp với phòng KHTC và các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ (theo Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 21/01/2016 của Sở VHTTDL )và đề xuất các nội dung xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 gửi về phòng KHTC tổng hợp trước 26/9/2016.
2.7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
- Chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả 02 năm thực hiện chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 19/8/2014  về việc thực hiện thực hiện NQ 33-NQ/TW ngày 09/6/2014  của BCH TW Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Tham mưu lãnh đạo Sở Quy chế phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2016; Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 xin ý các sở, ngành trước 30/9/2016, báo cáo UBND tỉnh trong đầu tháng 10/2016.
- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
2.8. Phòng Nghiệp vụ TDTT:
- Hướng dẫn huyện, thành, thị báo cáo số liệu TDTT quần chúng năm 2016.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Huấn luyện TDTT xây dựng Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 của Sở báo cáo Giám đốc Sở trong đầu tháng 10/2016.
- Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi tỉnh Phú Thọ năm 2016.
- Chuẩn bị tuyển chọn lực lượng VĐV và tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng tại Lào Cai.
- Xây dựng quy trình nội bộ thực hiện TTHC trong lĩnh vực thể dục thể thao phục vụ việc triển khai hệ thống cấp phép qua mạng ứng dụng mức độ 3 của Sở (gửi về Văn phòng trước 20/9/2016).
2.9. Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
- Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2016.
- Xây dựng quy trình nội bộ thực hiện TTHC trong lĩnh vực du lịch phục vụ việc triển khai hệ thống cấp phép qua mạng ứng dụng mức độ 3 của Sở (gửi về Văn phòng trước 20/9/2016).
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải - Ô tô, Hiệp hội Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ phương tiện thủy nội địa và xe ô tô vận chuyển khách du lịch.
2.10. Phòng Phát triển tài nguyên Du lịch: Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2016.
- Xây dựng Cẩm nang du lịch Phú Thọ báo cáo lãnh đạo Sở đầu tháng 10/2016.
2.11. Trung tâm VHTT:
- Chuẩn bị nội dung và tổ chức tập luyện phục vụ tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng năm 2016 tại Lào Cai.
- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổ chức Hội nghị "Thông báo khảo cổ học lần thứ 51- năm 2016" tại tỉnh Phú Thọ (từ ngày 22-24/9/2016).
- Phối hợp với phòng KHTC và các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ (theo Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 21/01/2016 của Sở VHTTDL )và đề xuất các nội dung xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 gửi về phòng KHTC tổng hợp trước 26/9/2016.
2.12. Đoàn Kịch nói:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung đề nghị đổi tên đơn vị báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở trong tháng 9/2016; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2016.
- Xây dựng chương trình và tổ chức tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 10 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh.
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.13. Đoàn Nghệ thuật Chèo:
- Chuẩn bị các điều kiện và tham gia cuộc thi Sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 (từ 24/9 đến 08/10/2016) tại Ninh Bình.
- Đề xuất nội dung báo cáo lãnh đạo Sở xin ý kiến UBND tỉnh đăng ký tham gia Lễ hội Cồng chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2016.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung văn bản đề nghị đổi tên đơn vị báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở trong tháng 9/2016; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2016.
- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch.
2.14. Trường Trung cấp VHNT&DL:
- Tập trung xây dựng hoàn thiện Đề án củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường giai đoạn 2016-2020 báo cáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án tham mưu lãnh đạo Sở phương án xin chủ trương hỗ trợ nâng cấp cơ sở đào tạo (khoa du lịch) của trường.
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ phương tiện thủy nội địa và xe ô tô vận chuyển khách du lịch.
 2.15. Thư viện tỉnh:
- Xây dựng quy trình nội bộ thực hiện TTHC trong lĩnh vực thư viện phục vụ việc triển khai hệ thống cấp phép qua mạng ứng dụng mức độ 3 của Sở (gửi về Văn phòng trước 20/9/2016).
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án tiếp tục tiến hành tu sửa trụ sở Thư viện.
2.16. Bảo tàng Hùng Vương:
- Chủ trì, phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị "Thông báo khảo cổ học lần thứ 51- năm 2016" tại tỉnh Phú Thọ (từ ngày 22-24/9/2016).
  - Xây dựng quy trình nội bộ thực hiện TTHC trong lĩnh vực văn hóa  phục vụ việc triển khai hệ thống cấp phép qua mạng ứng dụng mức độ 3 của Sở (gửi về Văn phòng trước 20/9/2016).
- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án số hóa, tư liệu hóa về Xoan Phú Thọ trên trang Thông tin điện tử của Sở.
- Phối hợp với phòng KHTC và các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan Phú Thọ (theo Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 21/01/2016 của Sở VHTTDL )và đề xuất các nội dung xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 gửi về phòng KHTC tổng hợp trước 26/9/2016.
2.17. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng:
- Tổ chức chiếu phim tuyên truyền 125 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ, 20 năm ngày tái lập tỉnh; 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Thực hiện các buổi chiếu phim phục vụ miền núi và phục vụ thiếu nhi theo kế hoạch.
- Hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị triển khai thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa rạp chiếu phim Hòa Phong (giai đoạn 2).
2.18. Trung tâm huấn luyện TDTT: Tham gia thi đấu 03 giải thể thao toàn quốc theo kế hoạch: giải Tay cung xuất sắc năm 2016; giải Vô địch Đá Cầu đồng đội năm 2016; giải Vô địch Cúp Wushu quốc gia năm 2016.
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ TDTT xây dựng Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 của Sở báo cáo Giám đốc Sở trong đầu tháng 10/2016.
2.19. Trung tâm Quản lý khai thác khu liên hợp TDTT:
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải Bơi, Điền kinh tỉnh Phú Thọ năm 2016 và phục vụ Giải Bóng chuyền hơi toàn quốc khu vực I (từ 10-16/10/2016).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ năm 2016.
- Thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa khu liên hợp TDTT đúng tiến độ.
2.20. Trường Năng khiếu TDTT: Tiếp tục quản lý, đào tạo VĐV theo quy chế; đảm bảo các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho VĐV.
2.21. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch:
- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Phú Thọ làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thống nhất phương án hợp tác xây dựng sản phẩm tour du lịch trọn gói chào bán cho các hãng lữ hành tại Hà Nội.
- Chuẩn bị các điều kiện tham gia gian trưng bày trong chương trình Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng năm 2016 tại Lào Cai.
2.22. Ban Quản lý dự án VHTTDL:  
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Báo cáo về việc tăng cường công tác phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an ninh xã hội (trước 15/10/2016).
- Báo cáo lãnh đạo Sở phương án xây dựng trụ sở Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.
- Phối hợp với Trường Trung cấp VHNT&DL tham mưu lãnh đạo Sở phương án xin chủ trương hỗ trợ nâng cấp cơ sở đào tạo (khoa du lịch) của trường.
 - Tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 4 dự án công trình Miếu Lãi Lèn, gói thầu số 10 công trình Tượng đài chiến thắng Tu Vũ, gói thầu số 4 dự án Thư viện tỉnh...
2.23. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH tỉnh:  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội cấp tỉnh (từ 28-29/9/2016).
 
                             - Nguyễn Thị Nha Trang, Chuyên viên Văn phòng Sở - 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com