Thứ 5 | 14/07/2022
PhuthoPortal - Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với vị trí và tiềm năng của mình, cùng truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, tỉnh Phú Thọ sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng khi Phú Thọ đã sớm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả quan trọng và ấn tượng. Trong đó, tỉnh đã khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 18 Chương trình, Nghị quyết chuyên đề quan trọng, trong đó có 1 Nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; qua đó đã khởi động mạnh mẽ ý chí quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm hành động, khát vọng phát triển trong toàn tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mức cao, năm 2021 đạt 6,28%; 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,8%, cao hơn bình quân toàn quốc. Lĩnh vực công nghiệp phục hồi và phát triển nhanh - là động lực tăng trưởng của tỉnh; du lịch, dịch vụ có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách liên tục tăng cao, năm 2021 đạt 9.029 tỷ đồng, tăng 52% so dự toán; ước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 4.589 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán, tăng 38% so với cùng kỳ, hướng tới nhóm “Câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng”. Là địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công trong nhóm 20/63 các tỉnh, thành cao nhất cả nước. Thu hút đầu tư FDI có nhiều khởi sắc; kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao.

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được ưu tiên đầu tư, chú trọng, nhất là hạ tầng sản xuất khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện, chỉ số PCI xếp thứ 20 - đứng đầu vùng trung du, miền núi phía Bắc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Đồng chí khẳng định: Trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của HĐND, các vị đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ. Hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng sát với thực tiễn, sát dân, sát cơ sở và ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần tạo lập tính dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền.

Đồng chí nhấn mạnh: Phú Thọ là địa phương có vị trí quan trọng nằm ở trung tâm của nền văn minh Sông Hồng; là cửa ngõ nối liền vùng Tây Bắc của Tổ quốc với Thủ đô Hà Nội và các vùng châu thổ Sông Hồng, giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng.

Để phát huy những thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh, các Chương trình hành động triển khai, thực hiện các Nghị quyết. Trong đó cần quán triệt, nâng cao nhận thức và xác định Phú Thọ là trung tâm liên kết vùng. Các chính sách được ban hành cần chú trọng các nhóm giải pháp ngoài phát huy lợi thế so sánh, mang tính đặc trưng riêng của một tỉnh trung du miền núi thì phải hướng tới tính liên kết vùng. Hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư trong và ngoài nước; hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển công nghiệp sạch, góp phần vừa phát triển bền vững, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của quê hương Đất Tổ Vua Hùng.

Các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, luật, Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để thống nhất nhận thức, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự nhất trí cao, sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, HĐND các cấp cần chủ động nghiên cứu, đề xuất những quyết sách để sớm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; sớm ban hành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 nhằm xác định tầm nhìn, không gian phát triển kinh tế - xã hội rộng lớn không chỉ có ý nghĩa trong tỉnh, trong vùng, mà còn đóng góp cho cả nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh bên lề Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XIX

Khẳng định Phú Thọ là miền đất của những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, các giá trị văn hóa vật thể, những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc,... trong đó Hát Xoan và Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là 2 di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng chí đề nghị các cấp, chính quyền địa phương tăng cường bảo tồn, giáo dục, truyền thụ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để “văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn động lực nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh” như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Đồng chí khẳng định: Cùng với Quốc hội, HĐND là thiết chế quan trọng của bộ máy nhà nước nhằm hiện thực hóa thể chế dân chủ và bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân mà Đảng ta đã kiên trì lựa chọn trong suốt gần một thế kỷ qua. Do đó cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

HĐND các cấp cũng cần chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tiếp tục rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND sao cho hoạt động của HĐND phải thể hiện rõ nhất phương châm “ý Đảng hợp lòng dân” và là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Đảng đoàn HĐND trong việc chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất với cấp ủy cho ý kiến về định hướng chương trình hoạt động của HĐND cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là chương trình ban hành nghị quyết của HĐND nhằm tạo sự chủ động “từ sớm, từ xa” thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo hệ thống pháp luật đầy đủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, có tính ổn định lâu dài, giải quyết tốt các vấn đề cần thiết, cấp bách và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân, yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: HĐND các cấp cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội; huy động sự tham gia đông đảo, có hiệu quả của các chuyên gia, các nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân. Đồng thời, chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với UBND và các cơ quan liên quan chuẩn bị từ sớm, từ xa nội dung, chương trình kỳ họp, không đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri trực tuyến; thực hiện các biện pháp đồng bộ, chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan báo chí, cùng nhân dân trong việc xem xét, giải quyết triệt để các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát.

Bên cạnh đó, phối hợp, tham gia có hiệu quả vào chương trình giám sát của Quốc hội; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng luật, các dự án luật trình Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của HDND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp.

Nhấn mạnh công tác cán bộ luôn được Đảng ta có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của cách mạng, là “khâu theo chốt của then chốt”, là “cái gốc của mọi công việc”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu HĐND, nhất là đại biểu HĐND chuyên trách cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng; không chỉ quan tâm quy hoạch nhân sự cho tỉnh, cần chú trọng công tác quy hoạch nhân sự cho cơ quan của Quốc hội; đồng thời triển khai rà soát, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng cán bộ cho các khóa tiếp theo.

Khẳng định Phú Thọ với vị trí và tiềm năng của mình, cùng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, với khát vọng ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh sẽ thành công tốt đẹp và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, tạo đà thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lệ Thủy - Khánh Trang
Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com