Thứ 4 | 09/12/2020
Từ ngày 07/12/2020 đến hết buổi sáng ngày 09/12/2020

Thời gian làm việc hàng ngày: Buổi sáng bắt đầu từ ­7h30’; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30’

NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2020

(Truyền hình trực tiếp từ 8h00’ đến 11h00’ )

BUỔI SÁNG:

I. Khai mạc kỳ họp

II. HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình

1. UBND tỉnh trình

Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

2. Uỷ ban MTTQ tỉnh

Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVIII

3. UBND tỉnh tiếp tục trình

1- Báo cáo tóm tắt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; nhiệm vụ công tác năm 2021

2- Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII

3- Tờ trình tóm tắt về việc ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh

4- Tờ trình tóm tắt thông qua đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

5- Tờ trình đề nghị quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ  chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

5. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

Báo cáo thẩm tra về thông qua đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

6. Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Báo cáo thẩm tra đối với báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh

III. HĐND tỉnh nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo.

BUỔI CHIỀU          

I. Từ 13h30’ đến 13h40’: HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

II. Từ 13h40’ đến 13h55’: HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

III. Từ 13h55’ đến 14h05’: HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

IV. Từ 14h05’ đến 14h20’: HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

V. Từ ­14h20' đến 16h30’: HĐND tỉnh thảo luận tại các tổ

VII. Từ 16h30': Tổ trưởng các tổ thảo luận dự họp và báo cáo kết quả thảo luận tổ với Chủ tọa kỳ họp

NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2020

(Buổi sáng truyền hình trực tiếp từ­ 7h30' đến 11h30'

Buổi chiều truyền hình trực tiếp từ 13h30' đến 16h30')

BUỔI SÁNG: HĐND tỉnh tiến hành thảo luận, đề nghị giải trình tại hội trường

1. Thông báo với kỳ họp và cử tri về việc miễn nhiệm, bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh.

2. Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ chiều ngày 07/12/2020

3. Mời các đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp. Mời thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan liên quan phát biểu và giải trình các ý kiến của đại biểu

BUỔI CHIỀU:

I. Từ 13h30’ đến 14h00’: HĐND tiếp tục thảo luận, đề nghị giải trình tại hội trường

1. Mời các đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp. Mời thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan liên quan phát biểu và giải trình các ý kiến của đại biểu

2. Chủ toạ kỳ họp tổng kết phiên thảo luận, giải trình.

II. Từ 14h00’ đến 16h30’:  HĐND tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn

1. Mời các đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn từ thực tiễn hoạt động, từ những ý kiến, kiến nghị thông qua tiếp xúc cử tri; qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của UBMTTQ tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp để yêu cầu các cá nhân hoặc cơ quan có liên quan trả lời chất vấn.

2. Mời thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan liên quan lên bục và trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu và giải trình làm rõ câu hỏi chất vấn.

NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2020

(Buổi sáng truyền hình trực tiếp từ­ 7h30' đến 11h30')

BUỔI SÁNG:

I. Từ ­7h30' đến 8h30': HĐND tiếp tục tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn

1. Mời các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn.

2. Mời thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan liên quan lên bục và trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu và giải trình làm rõ câu hỏi chất vấn.

3. Chủ tọa kỳ họp kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

II. Từ ­8h30' đến 9h30': HĐND tỉnh nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến

III. Từ 9h30’ đến 09h45’: Mời các đại biểu nghỉ giải lao

IV. Từ 9h45’ đến 10h55’: HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân địa phương năm 2019

3. Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

4. Nghị quyết phê chuẩn biên chế hành chính năm 2021

5. Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

6. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021

7. Nghị quyết quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí  bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

8. Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã, tỉnh Phú Thọ

9. Nghị quyết quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10. Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11. Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

12. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà

13. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba

14. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối QL.32 với QL.70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình

15. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL.70B, QL.32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái

16. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Hai Bà Trưng kéo dài  (đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Âu Cơ), thuộc địa bàn thành phố Việt Trì

17. Nghị quyết thông qua đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

18. Nghị quyết thông qua đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025

19. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

20. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021

21. Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư công năm 2021

22Nghị quyết bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

23. Nghị quyết về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

24. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

25. Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

V. Từ 10h55’ đến 11h05’: HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VI. Từ 11h05’ đến 11h15’: HĐND tỉnh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

VII. Từ 11h15’: Bế mạc kỳ họp

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com