Thứ 5 | 13/04/2017
Sáng ngày 13/4/2017, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng tháng 4 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ và các Bí thư chi bộ trực thuộc.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Thuỷ, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Thường trực Sở thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở quán triệt nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”;  Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 

Quang cảnh hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ yêu cầu các chi bộ sớm triển khai việc học tập, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng và Chương trình hành động số 24-Ctr/TU của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bô Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm của Đảng đối với các nội dung trên, để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Thời hạn triển khai việc học tập, quán triệt xong trước ngày 20/4/2017, các chi bộ báo cáo kết quả việc học tập với Ban Thường vụ Đảng uỷ, để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
 
                                                                                                                        VP
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com