Thứ 2 | 14/03/2022
Hồng Vân
 
     Nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

     Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2022, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     Tới dự Lễ phát động có đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Đức Đam- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng,Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Lễ Phát động
 
     Lễ phát động được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng được triển khai thông qua các bài phát biểu triển khai chủ đề công tác năm 2022 của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phát biểu chào mừng và hưởng ứng của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022.
 
     Năm 2022, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchtriển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sởbao gồm:Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.  Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng  môi trường văn hóa lành mạnh.  Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

     Về công tác tổ chức cán bộ, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu triển khai chủ đề công tác năm 2022
 
     Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, chủ đề công tác năm là thông điệp quan trọng của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ Trung ương đến địa phương nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. /.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com