Thứ 2 | 17/05/2021

PTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh) có văn bản số 483/HD-SNV hướng dẫn một số nghiệp vụ triển khai tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu trong tình hình phát sinh dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Đảm bảo nhân lực Tổ bầu cử, cơ sở vật chất ở khu vực bỏ phiếu để thực hiện công tác bầu cử trong tình hình dịch COVID-19

a) Đối với Thành viên của Tổ bầu cử

- Chậm nhất ngày 19/5/2021, trên cơ sở các khu vực bỏ phiếu thực hiện giãn cách xã hội, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành rà soát số lượng thành viên Tổ bầu cử, thực hiện việc kiện toàn:

+ Quyết định bổ sung số lượng thành viên của Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo số lượng người thực hiện nhiệm vụ của Tổ bầu cử và hướng dẫn cử tri giãn cách xã hội khi đi bỏ phiếu.

+ Quyết định bổ sung số lượng thành viên Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế (có thể quy định số lượng tối đa 21 người), đảm bảo số lượng người thực hiện nhiệm vụ của Tổ bầu cử theo quy định giãn cách xã hội khi cử tri đi bỏ phiếu và thực hiện việc mang hòm phiếu phụ để cử tri bỏ phiếu ở nơi cách ly.

- Thành viên Tố bầu cử phải được tập huấn nghiệp vụ về phòng chống dịch theo quy định của Sở Y tế Phú Thọ.

Riêng các khu vực giãn cách xã hội, khu vực cách ly y tế đảm bảo 100% thành viên Tổ bầu cử được tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống dịch theo Kế hoạch 1027/KH-SYT ngày 04/5/2021 của Sở Y tế Phú Thọ về đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Chuẩn bị cơ sở, phương tiện vật chất ngày bầu cử

- Chậm nhất ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu dân cư, cụm dân cư thực hiện cách ly y tế hoặc nơi có khu cách ly y tế tập trung, hoàn thành các nội dung sau:

+ Thống kê lập danh sách cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế tại nhà và chuyển đến Tổ bầu cử để chủ động bố trí hòm phiếu phụ và nhân lực phục vụ việc cử tri bỏ phiếu nơi cách ly.

+ Phối hợp với cơ sở y tế thực hiện việc cách ly tập trung trên địa bàn căn cứ số lựong cử tri đã có thẻ cử tri ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác, thống kê lập danh sách cử tri tại cơ sở cách ly y tế tập trung và chuyển đến Tổ bầu cử phụ trách địa bàn khu vực cách ly. Trường hợp do điều kiện cách ly mà cử tri chưa có thẻ cử tri và giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác, nhưng có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu thì UBND cấp xã bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi cách ly tập trung.

+ Tiến hành rà soát các hòm phiếu của các tổ chức còn sử dụng được, chuyển đến Tổ bầu cử để bổ sung đủ hòm phiếu phụ; trường hợp cần thiết tiến hành đóng thêm hòm phiếu phụ để đảm bảo đủ số lượng phục vụ trong ngày bầu cử.

- Rà soát, bổ sung đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử trong tình hình dịch. Ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất phòng chống dịch theo quy định tại Kế hoạch 1027/KH-SYT của Sở Y tế Phú Thọ, căn cứ số lượng cử tri thực hiện việc cách ly, Tổ bầu cử chuẩn bị đủ bút, thước kẻ và các vật dụng cần thiết khác để phát cho cử tri bỏ phiếu trong điều kiện cách ly.

2. Tổ chức bầu cử trong tình hình dịch COVID-19

a) Đối với khu vực bỏ phiếu chưa có dịch


- Cùng với việc thông báo thời gian bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu theo luật định; trước ngày bầu cử 10 ngày, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh quy định thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch; thông báo các quy định về tổ chức bỏ phiếu ở địa phương chưa có dịch được Sở Y tế quy định tại Kế hoạch 1027/KH-SYT.

- Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử bố trí thành viên tổ phối họp với nhân viên Trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng, hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang khi vào khu vực bỏ phiếu; phát khẩu trang cho cử tri vào khu vực bỏ phiếu nếu chưa có khẩu trang. Tổ bầu cử tổ chức để cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định phòng chống dịch của Sở Y tế Phú Thọ.

b) Đối với khu vực bỏ phiếu thực hiện giãn cách xã hội

- Chậm nhất trước ngày bầu cử 10 ngày (đối với khu vực đã giãn cách xã hội) hoặc ngay sau khi có quyết định giãn cách (đối với khu vực phát sinh giãn cách mới), Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh về các quy định tổ chức bỏ phiếu ở địa phương thực hiện giãn cách xã hội được quy định tại Kế hoạch 1027/KH-SYT của Sở Y tế Phú Thọ.

- Tổ bầu cử chủ động xây dựng phương án chia nhỏ thành từng cụm dân cư đi bỏ phiếu và theo từng khung thời gian cụ thể; thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh để cử tri biết và thực hiện khi đi bỏ phiếu.

- Chậm nhất ngày 21/5/2021, Tổ bầu cử phối hợp với nhân viên Trạm y tế hoàn thành việc sắp xếp, bố trí bàn ghế trong phòng bầu cử, tiến hành khử khuẩn khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của Sở Y tế Phú Thọ.

- Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử bố trí thành viên tổ phối họp với nhân viên trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng, hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang khi vào khu vực bỏ phiếu; phát khẩu trang cho cử tri chưa có khẩu trang; hướng dẫn cử tri thực hiện giãn cách trước khi bỏ phiếu, trong phòng bỏ phiếu và sau khi bỏ phiếu theo đúng quy định của Sở Y tế Phú Thọ.

c) Đối với khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly

c. 1, Tổ chức bầu cử tập trung đối với cử tri không thuộc diện cách ly y tế

- Trong khu dân cư, cụm dân cư thực hiện cách ly y tế, các cử tri không thuộc diện phải cách ly tại nhà vẫn thực hiện việc bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu tập trung. Trường họp cụm dân cư trong khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly, thì Tổ bầu cử bố trí hòm phiếu phụ, phân công bố trí một nhóm thành viên thực hiện bầu cử qua hòm phiếu phụ tại cụm dân cư cách ly và tổ chức bỏ phiếu tập trung tại 1 điểm bỏ phiếu trong khu vực cách ly.

-Tại điểm bỏ phiếu tập trung thuộc khu vực cách ly, Tổ bầu cử thực hiện việc tuyên truyền, tô chức cử tri đi bỏ phiếu theo quy định như khu vực bỏ phiếu giãn cách xã hội (điểm b, mục 2 Hướng dẫn này).

- Việc tổ chức bầu cử tập trung trong khu vực cách ly (thực hiện theo quy định tại tiết C.3, điểm này dưới đây).

c.2, Tổ chức bầu cử đối với cử tri thuộc diện cách ly y tế tại nhà

- Căn cứ số lượng cử tri cách ly y tế tại nơi ở, trong ngày bầu cử, Tổ trưởng Tổ bầu cử bố trí số lượng hòm phiếu phụ; phân công, bố trí thành viên từng nhóm, số lượng nhóm thực hiện bầu cử cách ly qua hòm phiếu phụ tại nhà cử tri, phù hợp với yêu cầu số lượng cử tri đang cách ly.

- Mỗi nhóm thực hiện bầu cử cách ly qua hòm phiếu phụ có 03 người, gồm 02 thành viên Tổ bầu cử và 01 nhân viên Trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng (bố trí người nắm vững chuyên môn về công tác phòng chống dịch COVID-19), có trách nhiệm mang phiếu bầu các cấp đã đóng dấu của Tố bầu cử, hòm phiếu phụ, bút, thước kẻ đến nơi ở của cử tri đang cách ly; hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

- Nhân viên của Trạm y tế hoặc nhân viên của Tổ COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo việc phòng hộ cá nhân của các thành viên trong nhóm; xử lý khử khuẩn phiếu bầu của cử tri, thẻ cử tri cũ (nếu có), hòm phiếu và phương tiện vận chuyển sau mỗi lần cử tri bỏ phiếu theo đúng quy định.

- Thành viên Tổ bầu cử trong nhóm chuẩn bị sẵn thẻ cử tri đã ghi đủ thông tin cử tri trên thẻ, đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ; phát thẻ cho cử tri sau khi cử tri bỏ phiếu xong. Trường họp cử tri đã nhận thẻ cử tri trước khi bị cách ly cũng được thực hiện việc phát bổ sung theo quy định này và thu lại thẻ cử tri cũ.

c.3, Tổ chức bầu cử đối với cử tri khu cách ly y tế tập trung

- Căn cứ số lượng cử tri cách ly y tế tập trung được Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Tố trưởng Tổ bầu cử bố trí, phân công một nhóm thành viên thực hiện bầu cử cách ly qua hòm phiếu phụ tại khu cách ly tập trung, số lượng nhóm từ 4 đên số người, gồm Trưởng nhóm và các thành viên nhóm, trong đó có 01 nhân viên Trạm y tế hoặc nhân viên Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia.

- Chậm nhất ngày 20/5/2021, nhóm thành viên thực hiện bầu cử tại khu cách ly, phối họp với nhân viên cơ sở cách ly bố trí địa điểm phòng bỏ phiếu để cử tri đi bỏ phiếu theo đúng quy định về cách ly y tế; chuẩn bị hòm phiếu phụ, danh sách cử tri, đủ số lượng phiếu bầu cử, bút, thước kẻ, thẻ cử tri đã được ghi đầy đủ thông tin của cử tri, đóng dấu “Đã bỏ phiếu”...đảm bảo để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu theo đúng quy định về cách ly y tế.

- Trưởng nhóm thành viên thực hiện bầu cử tại khu cách ly phân công cụ thể từng thành viên trong nhóm kiểm tra danh sách cử tri di bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri khi bỏ phiếu, phát thẻ cử tri được đóng dấu “Đã bỏ phiếu” sau khi cử tri bầu cử xong, thu lại thẻ cử tri cũ của cử tri (nếu có).

 

- Nhân viên của Trạm y tế hoặc nhân viên của Tổ COVID-19 cộng đồng trong nhóm, có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo việc phòng hộ cá nhân của các thành viên trong nhóm; phối họp với cơ sở cách ly tập trung xử lý khử khuẩn khu vực bỏ phiêu trước và trong ngày bầu cử, khử khuẩn phiếu bầu, thẻ cử tri, hòm phiếu, các trang thiết bị phục vụ bầu cử...trong quá trình tổ chức bầu cử và vận chuyển theo đúng quy định tại Kế hoạch 1027/KH-SYT của Sở Y tế Phú Thọ.

3.Thời gian bỏ phiếu đối với các khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly hoặc giãn cách xã hội.

- Căn cứ tình hình thực tế các khu vực bỏ phiếu thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện cách ly y tế, Tổ bầu cử quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn (nhưng không trước 5h) và kết thúc muộn hơn (nhưng không quá 9h tối) cùng ngày.

- Đối với khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri lớn, cử tri thực hiện cách ly y tế nhiều, địa bàn khu vực bỏ phiếu rộng, giao thông đi lại khó khăn.. .Tổ bầu cử có thể đồng thời quyết định bắt đầu việc bỏ sớm hơn và kết thúc muộn hơn để đảm bảo quyền lợi của cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trên đây là nội dung hướng dẫn một số nghiệp vụ triển khai công tác bầu cử trong tình hình dịch COVID-19, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện và hướng dẫn UBND, UBBC cấp xã triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng XDCQ&CTTN) để tổng hợp, hướng dẫn bổ sung.

PTĐT
D
ẫn nguồn: http://baophutho.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com