Thứ 5 | 14/12/2023
baophutho.vnThực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.
Qua đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã có quy mô nhỏ sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
Người dân xã Hương Nộn, huyện Tam Nông trao đổi, bày tỏ sự đồng thuận về việc sắp xếp, sáp nhập ĐVHC xã.
Để xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy trình các bước, tỉnh đã xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023-2025. Theo đó, giai đoạn 2023-2025, tỉnh thực hiện sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã. Số ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp là 32, trong đó có 2 phường, 5 thị trấn và 25 xã. Số ĐVHC cấp xã giảm sau sắp xếp là 48 xã. Số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh sau khi sắp xếp giai đoạn 2023-2025 là 177 đơn vị hành chính, trong đó có 15 phường, 11 thị trấn, 151 xã.
Theo phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Việt Trì sẽ thực hiện sắp xếp bốn ĐVHC, sau sắp xếp, thành phố Việt Trì có 20 ĐVHC cấp xã, giảm hai ĐVHC. Huyện Đoan Hùng sắp xếp 14 ĐVHC, sau sắp xếp, huyện có 14 ĐVHC cấp xã, giảm tám ĐVHC. Huyện Thanh Ba sẽ sắp xếp 14 ĐVHC, sau sắp xếp, huyện Thanh Ba có 10 ĐVHC cấp xã, giảm chín ĐVHC cấp xã. Huyện Cẩm Khê sắp xếp 12 ĐVHC, sau sắp xếp có 16 ĐVHC cấp xã, giảm tám ĐVHC. Huyện Hạ Hòa sắp xếp 12 ĐVHC, sau sắp xếp có 13 ĐVHC cấp xã, giảm bảy ĐVHC. Huyện Thanh Thủy sắp xếp sáu ĐVHC, sau sắp xếp có tám ĐVHC cấp xã, giảm ba ĐVHC. Huyện Tam Nông sắp xếp sáu ĐVHC, sau sắp xếp có chín ĐVHC cấp xã, giảm ba ĐVHC. Huyện Lâm Thao sẽ sắp xếp ba ĐVHC, sau sắp xếp, huyện có 10 ĐVHC cấp xã, giảm hai ĐVHC. Huyện Phù Ninh thực hiện sắp xếp chín ĐVHC, sau sắp xếp, huyện có 11 ĐVHC cấp xã, giảm 6 ĐVHC.
Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông thuộc diện sắp xếp bởi diện tích, dân số chưa đạt theo quy định. Theo phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, xã Hương Nộn sẽ nhập vào thị trấn Hưng Hoá, thành lập thị trấn mới. Đồng chí Phan Văn Hải, Bí thư chi bộ khu 10, xã Hương Nộn cho biết: Tôi rất đồng thuận với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính các xã quy mô nhỏ với nhau. Sau sắp xếp, chúng tôi từ người dân của xã sẽ được lên thị trấn.
Theo lộ trình phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng phương án chi tiết, phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 báo cáo Trung ương thẩm định. Căn cứ phương án được Trung ương phê duyệt, triển khai xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Năm 2024 sẽ hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023-2025 báo cáo Chính phủ. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị hình thành sau sắp xếp. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ giải quyết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư nghỉ hưu, thôi việc. Năm 2025 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các ĐVHC cấp xã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.
Để việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 được thực hiện hiệu quả, đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, các xã liên quan tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện. Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã để triển khai theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đề ra, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất hiệu quả và ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình sắp xếp. Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm trong việc sắp xếp ĐVHC, qua đó phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã.
Chi Hương
Dẫn nguồn: 
Đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ (baophutho.vn)
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com