Thứ 2 | 14/07/2014
Ngày 07/7/2014, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 7/2014. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị), Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VHTTDL. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tóm tắt kiểm điểm kết quả công tác tháng 6; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2014; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp. Giám đốc Sở  kết luận như sau:       
Tháng 6 năm 2014, Sở đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tham mưu ban hành văn bản, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của ngành được chú trọng quan tâm; Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ về văn hóa, du lịch trên địa bàn được tăng cường. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT từ tỉnh đến cơ sở được tổ chức sôi nổi; nổi bật là hoạt động tuyên truyền về chủ quyền Biển Đảo Việt Nam được triển khai rộng khắp ở cơ sở.
Các đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam; biểu diễn nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật Ấn Độ. Công tác huấn luyện, đào tạo lực lượng VĐV các môn thể thao tham gia thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII được triển khai theo kế hoạch...
Tuy nhiên, bên cạnh đó việc triển khai kiểm kê di sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo kế hoạch; công tác tham mưu ở một số đơn vị còn thụ động, chất lượng chưa cao...
Khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tháng 7/2014, Giám đốc yêu cầu các đơn vị rà soát lại những chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất các biện pháp để thực hiện đạt kết quả và tập trung triển khai các nội dung trọng tâm sau:
1. Văn phòng:
 Rà soát nội dung chương trình làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; đôn đốc thực hiện theo kế hoạch.
 Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở và duy trì hoạt động theo kế hoạch. Tiếp nhận phần mềm và chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản.
 Chủ trì phối hợp Phòng TCCB, các đơn vị liên quan bố trí sắp xếp lại phòng làm việc của Thanh tra Sở, Trung tâm TTXT Du lịch và đảm bảo các điều kiện làm việc theo kế hoạch.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
 Chủ trì, phối hợp các đơn vị đề xuất các biện pháp khắc phục công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tại Sở theo quy định.
2. Phòng Kế hoạch  Tài chính:
 Xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh về việc “Tạm dừng chương trình báo cáo Quy hoạch khảo cổ tỉnh Phú Thọ theo chương trình công tác năm của UBND tỉnh” (do không được bố trí vốn).
 Chủ trì, phối hợp cùng các phòng có liên quan, xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO chuyển hát Xoan từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016.
 Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015 báo cáo Bộ VHTTDL, UBND tỉnh.
 Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 báo cáo lãnh đạo Sở.
 Tổng hợp chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 báo cáo lãnh đạo Sở theo kế hoạch.
3. Thanh tra:
 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, karaoke, vũ trường, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, các cơ sở thể thao và câu lạc bộ thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
4. Phòng Tổ chức  Cán bộ:
 Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động Trung tâm XTDL trình lãnh đạo Sở, hoàn thành trong tháng 7/2014. Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện để ra mắt Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch.
 Trình Sở Nội vụ thẩm định nâng lương 6 tháng đầu năm 2014 đối với CB,CC,VC đủ điều kiện. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, trình Giám đốc Sở bổ nhiệm, điều động CBCC,VC theo thẩm quyền.
5. Phòng Nghiệp vụ văn hóa:
 Phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên mục “Văn hoá, Thể thao và Du lịch” tháng 7 chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Chèo truyền thống trên quê hương đất Tổ”.
 Biên tập nội dung tập san VHTTDL số 3/2014 với chủ đề: Chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, đánh giá những kết quả đạt được trong việc đưa hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng khẩn cấp.
 Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Phú Thọ năm 2014 trình UBND tỉnh phê duyệt trước 30/7/2014.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
 Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trình lãnh đạo Sở, báo cáo UBND tỉnh.
 Hướng dẫn Phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thành, thị thực hiện Kế hoạch tuyên truyền và biểu diễn nghệ thuật về chủ đề “Biển đảo Việt Nam’.
6. Phòng Di sản văn hóa:
 Tiếp tục tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành công tác tập huấn và tiến hành kiểm kê di sản văn hoá trên địa bàn. Nghiên cứu, đề xuất hồ sơ xếp hạng quốc gia đối với các di sản văn hoá đủ điều kiện.
 Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
 Báo cáo khảo sát thực hiện và phát huy hiệu quả chương trình cấp ấn phẩm VHTT phù hợp cho các đối tượng thiết chế văn hoá, thể thao thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng dân tộc trọng điểm 2011-2013.
7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
 Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm năm 2003 gửi Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ trước ngày 15/7/2014.
 Xây dựng báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2014 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gửi Bộ VHTTDL. Tổng hợp số liệu thông tin về công tác gia đình; kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành, thực hiện công tác gia đình năm 2014. Tổng hợp kết quả xây dựng nhà văn hoá khu dân cư báo cáo lãnh đạo Sở.
 Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trình lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
 Rà soát các chỉ tiêu về Xây dựng nông thôn mới và Nhà văn hoá khu dân cứ báo cáo lãnh đạo Sở.
8. Phòng Nghiệp vụ TDTT:
 Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ năm 2014. Triển khai chương trình "giấc mơ sân cỏ" của Tổng Cục Du lịch. Chuẩn bị đội tuyển tập huấn và tham gia thi đấu giải "Cầu lông, Bóng bàn tuổi 15" từ ngày 15/7 đến 17/7/2014.
 Chỉ đạo, đôn đốc các đội tuyển thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2015.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
9. Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
 Tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú du lịch.
 Tham mưu văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTG ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.
 Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền quảng bá thông tin du lịch Phú Thọ trên website 8 tỉnh TBMR và của tỉnh. Kế hoạch tổ chức các hoạt động Chương trình hợp tác 8 tỉnh TMMR giai đoạn 2014 – 2015 của tỉnh Phú Thọ.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
10. Phòng Phát triển tài nguyên du lịch:
 Khảo sát điểm thăm quan du lịch tại xóm Mít  Huyện Yên Lập.
 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các nhà đầu tư về việc nghiên cứu xây dựng Quy hoạch Du lịch sinh thái Thác Mây, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn.
Xây dựng các nội dung tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ trên Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến Du lịch.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
11. Trung tâm VHTT:
 Tập trung thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền về Biển đảo Việt Nam; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7/2014: Ngày thành lập ngành Du lịch 09/7; Ngày Dân số thế giới 11/7; Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; 56 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ; Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ lần thứ II năm 2014; tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới.
 Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát, hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Câu lạc bộ, đội văn nghệ các xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới và CLB thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao trong kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến của tỉnh.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
12. Bảo tàng Hùng Vương:
 Chỉnh lý hiện vật trưng bày chủ đề Phú Thọ thời kỳ Tiền – Sơ sử; Xây dựng hồ sơ cho các tư liệu, hiện vật về di sản Hát Xoan Phú Thọ. Triển khai công tác điều tra, sưu tầm, kiểm kê DSVH vật thể và phi vật thể tại huyện Cẩm Khê.
 Tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện kế hoạch sưu tầm, kiểm kê, số hoá tư liệu Hát Xoan phục vụ Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ.
 Chủ động kiểm tra bảo quản hồ sơ tài liệu, phòng chống mối. Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí xử lý mối trình UBND tỉnh.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
13. Thư viện tỉnh:
 Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức chung kết Hội thi cấp tỉnh “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách – hè 2014”.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
14. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng:
 Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện các buổi chiếu phim phục vụ miền núi theo kế hoạch. Tổ chức các buổi chiếu phim phục vụ học sinh trên địa bàn thành phố Việt Trì.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
15. Đoàn Kịch nói:
 Tiếp tục luyện tập vở kịch dài “Đường đua trong bóng tối”; duy trì luyện tập các chương trình, tiết mục mới để kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền về Biển đảo Việt Nam.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
16. Đoàn nghệ thuật Chèo:
 Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 55 năm thành lập Đoàn nghệ thuật Chèo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
 Tham mưu lãnh đạo Sở hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Tổ chức tập luyện và chuẩn bị các điều kiện tham gia Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 theo kế hoạch.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
17. Trường Trung cấp VHNT,DL:
 Tiếp tục tăng cường công tác liên kết đào tạo hệ đại học tại chức vừa học vừa làm với các Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận phục vụ công tác tuyển sinh năm 2014.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
18. Trung tâm Huấn luyện TDTTL:
 Tổ chức đoàn VĐV tham gia thi đấu giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc tại tỉnh Lào Cai và giải vô địch Bắn cung trẻ toàn quốc tại tỉnh Hải Dương.
 Tiếp tục duy trì, ổn định lực lượng VĐV các môn thể thao tập trung tập huấn tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Đảm bảo các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt và các biện pháp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho VĐV các môn thể thao.
 Phối hợp với Ban QLDA lập kế hoạch, dự toán xây dựng Nhà ăn tập trung và mua sắm trang thiết bị phục vụ vận động viên.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
19. Trường năng khiếu TDTT:
 Tổ chức VĐV các đội tuyển Đá cầu, Pencak Silat tham gia thi đấu giải trẻ toàn quốc. Tuyển chọn bổ sung VĐV một số môn còn thiếu theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2104.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
 Tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đăng cai các giải thể thao quốc gia.
20. Trung tâm Quản lý và khai thác khu liên hợp TDTT:
 Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch và điều lệ giải Cầu lông, Bóng bàn “cây vợt trẻ”; giải Bơi lội, Điền kinh toàn tỉnh năm 2014; tờ trình xin chủ trương sửa chữa lớn một số hạng mục bị hỏng thuộc công trình Bể bơi, Nhà thi đấu báo cáo UBND tỉnh.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
21. Ban Quản lý Dự án:
 Chỉ đạo nhà thầu thi công Tượng đài chiến thắng Tu Vũ giai đoạn II.
  Hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và đánh giá tác động môi trường Dự án và triển khai các bước tiếp theo của Dựa án ĐTXD Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ.
 Hoàn thiện hồ sơ gói thầu Thi công nội thất đồ thờ, sân vườn giai đoạn I để bàn giao đưa vào sử dụng, phối hợp đơn vị tư vấn lập dự án ĐTXD công trình Khôi phục Miếu Lãi Lèn giai đoạn II của  Dự án ĐTXD công trình Miếu Lãi Lèn.
 Hướng dẫn Trung tâm HLTDTT khảo sát thiết kế, xây dựng kế hoạch thi công Nhà ăn Vận động viên.
 Tập trung rà soát, khẩn trương triển khai dứt điểm công tác quyết toán các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
 Xây dựng chương trình công tác năm 2015 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của đơn vị gửi về Phòng KHTC trước ngày 13/7/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo kế hoạch.
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com