Thứ 2 | 10/08/2015
Ngày 04/8/2015, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 8/2015. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị); Chủ tịch Công đoàn Sở. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tóm tắt kiểm điểm kết quả công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2015; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp.
Giám đốc Sở kết luận như sau:       
Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tháng 7/2015 nhìn chung các đơn vị trong Ngành đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số tồn tại, hạn chế: Hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chưa thực sự đạt hiệu quả, một số nhiệm vụ còn thụ động, chất lượng chưa cao... Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và cung cấp tin, bài viết cho Trang Thông tin điện tử của Sở đối với các đơn vị còn nhiều hạn chế. Chế độ báo cáo ở một số đơn vị chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Nhắc nhở Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch chưa nghiêm túc chấp hành chế độ thông tin hội họp.
 Khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tháng 8/2015, Giám đốc yêu cầu các các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ chung: Yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2016 báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách khối trước ngày 20/8/2015 và gửi về Văn phòng Sở trước 30/8/2015 để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 10/9/2015.
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015).
- Chuẩn bị các nội dung tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ  IX năm 2015.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Văn phòng:
- Tham mưu lãnh đạo Sở tổng tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) gửi Sở Tư pháp trước 05/9/2015; tổng hợp hồ sơ tham gia giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2015 trước 15/8/2015.
- Đôn đốc các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2016, báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 10/9/2015.
- Thưm mưu lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Đoàn cán bộ quản lý và phục vụ các hoạt động tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc theo kế hoạch.  
- Phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 8/2015.
- Hướng dẫn triển khai và tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Danh hiệu Giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2015 trước 20/8/2015.
- Tăng cường đôn đốc các đơn vị thuộc Sở nâng cao hiệu quả sử  dụng phần mềm quản lý văn bản .
2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình UBNESCO đề nghị công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại  báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2015.
- Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc năm 2015.
- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Văn hóa tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng đề cương Tổng tập Hát Xoan Phú Thọ trình UBND tỉnh trước 30/8/2015.
2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức xét tuyển.
- Chủ trì, hướng dẫn Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch đề xuất phướng án quản lý nhà nước đối với Trường trước 25/8/2015.
- Hướng dẫn, đôn đốc Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tiến hành rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 15/9/2015 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2015.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực du lịch báo cáo Bộ VHTTDL trước 15/8/2015.
2.4. Thanh tra Sở: Tổ chức Đoàn kiểm tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh soanh lữ hành, lưu trú du lịch và hoạt động quảng cáo trên địa bàn các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng và thị xã Phú Thọ.
2.5. Phòng Nghiệp vụ văn hóa:
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị xin ý kiến các sở, ngành có liên quan xin ý kiến Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020, định hướng năm 2030 (ngày 10/8/2015) và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2015.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng đề cương Tổng tập Hát Xoan Phú Thọ trình UBND tỉnh trước 30/8/2015.
- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh về việc cho phép tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hàng năm tại huyện Thanh Thủy trước 10/8/2015
- Nghiên cứu đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) về những nội dung liên quan tới ngành báo cáo HĐND tỉnh trước 12/8/2015; góp ý  dự thảo “Quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030„ trước ngày 15/8/2015.
- Tăng cường đôn đốc các đơn vị cung cấp tin, bài viết phục vụ hoạt động Trang Thông tin điện tử Sở; chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu.
2.6. Phòng Di sản văn hóa:
- Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện việc xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ lần thứ Hai - năm 2015; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ từ 28/8 đến 19/9, báo cáo UBND trước 20/9/2015. 
- Đôn đốc Tiểu ban Kiểm kê huyện Yên Lập giao nộp sản phẩm kiểm kê DSVH; tiếp tục hệ thống hồ sơ và lập Danh mục kiểm kê di sản văn hóa.
2.7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
- Tham mưu lãnh đạo Sở tham gia góp ý Dự thảo “Chương trình quốc gia về quốc dục đời sống gia đình giai đoạn 2016-2020”, dự thảo “Quyết định tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” báo cáo UBND tỉnh trước 10/8/2015; đề xuất các giải pháp hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa xuống cấp và đánh giá hiệu quả các thiết chế văn hóa theo kiến nghị của cử tri trước 30/8/2015.
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị: thành phố Việt Trì, huyện Cẩm Khê, Tam Nông khẩn trương hoàn thiện chỉ tiêu xây dựng 100% nhà văn hóa khu dân cư.
- Hoàn thiện đề cương, biên tập xuất bản cuốn sách tài liệu về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong tháng 8/2015.
2.8. Phòng Nghiệp vụ TDTT:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” xong trước 10/9/2015.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải Vô địch Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Phú Thọ năm 2015.
- Chuẩn bị các điều kiện và  tuyển chọn lực lượng VĐV, tổ chức tập huấn VĐV các môn thể thao tham gia thi đấu trong chương trình ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015.
2.9. Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát thị trường khách du lịch trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tổng hợp số liệu thống kê trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 8/2015.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Phát triển Tài nguyên du lịch tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt đầu tháng 9/2015.
- Hướng dẫn các đơn vị đơn vị triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với  cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
2.10. Phòng Phát triển tài nguyên Du lịch:
-  Tổ chức, khảo sát nghiên cứu xây dựng 02 điểm du lịch cộng đồng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn - huyện Tân Sơn.
- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Du lịch tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
2.11. Trung tâm VHTT:
- Tập trung tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2020, 70 năm ngày thành lập ngành VHTT Phú Thọ, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...
- Thực hiện việc trang trí khánh tiết, âm thanh ánh sáng phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập các ngành do UBND tỉnh tổ chức (23/8/2015).
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Văn hóa.
- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Chèo dàn dựng, tập luyện các tiết mục văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Phú Thọ; trình diễn, giới thiệu nghi thức hát Xoan trong Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc.
- Chuẩn bị các điều kiện tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2015 trước 30/8/2015.
2.12. Đoàn Kịch nói: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ chào mừng, tổng duyệt, dẫn chương trình văn nghệ trong Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập các ngành do UBND tỉnh tổ chức.
2.13. Đoàn Nghệ thuật Chèo:
- Triển khai dự án “Sân khấu học đường” năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức báo cáo tổng kết vào đầu tháng 9/2015.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin tập luyện các tiết mục văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Phú Thọ, trình diễn, giới thiệu nghi thức hát Xoan trong Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc.
2.14. Trường Trung cấp VHNT&DL:
- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất phướng án quản lý nhà nước đối với đơn vị báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 20/8/2015 gửi Sở Nội vụ trước 25/8/2015;
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên của đơn vị giai đoạn 2016-2020 báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 15/9/2015 và trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2015.
2.15. Thư viện tỉnh:
- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch ngành Thư viện báo cáo Bộ VHTTDL trước 26/8/2015.
- Tham gia Liên hoan cán bộ Thư viện toàn quốc tại Quảng Ngãi (từ 10 - 13/8/2015).
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở cuối tháng 8 năm 2015.
- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” tổ chức các sự kiện truyền thông trong chương trình truyền thông vận động: Ngày hội Internet; Internet với phụ nữ, thanh niên; sinh viên tình nguyện được tổ chức tại 60 điểm được tiếp nhận dự án trong tỉnh.
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án VHTTDL tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở Thư viện tỉnh.
2.16. Bảo tàng Hùng Vương:
- Tổ chức trưng bày hình ảnh hiện vật tư liệu nhân dịp Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 70 năm ngày thành lập ngành Văn hóa...
- Phối hợp với Viện Khảo cổ, Trường Đại học KHXH&NV tổ chứ điều tra, khảo sát các di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh.
2.17. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng:
- Tổ chức tốt các đợt chiếu phim tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng: 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020); 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa... và tổ chức chiếu phim phục vụ miền núi theo kế hoạch.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Văn hóa.
2.18. Trung tâm huấn luyện TDTT:
- Chủ trì, phối hợp với các đươn vị liên quan dự thảo kế hoạch đào tạo VĐV thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.
- Tham gia thi đấu 04 giải thể thao toàn quốc: giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do năm 2015; giải Bơi - lặn Vô địch các CLB quốc gia năm 2015; giải Bắn cung trẻ toàn quốc lần thứ X; giải Vô địch Judo trẻ toàn quốc.
2.19. Trung tâm Quản lý khai thác khu liên hợp TDTT:
- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức đăng cai giải Bơi lặn vô địch các CLB toàn quốc khu vực I năm 2015.
-  Phối hợp với Ban Quản lý Dự án xin ý kiến Sở Xây dựng về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể mặt bằng khu liên hợp báo cáo UBND tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các giải thể thao: giải Vô địch Bóng bàn, cầu lông cúp VNPT; Giải “Cây Vợt trẻ” Báo Phú Thọ lần thứ XVII - Cúp VNPT năm 2015; chung kết giải Bóng đá khu vực Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và giao lưu thể thao chào mừng 70 năm thành lập ngành Tài chính.
2.20. Trường Năng khiếu TDTT:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ TDTT, Trung tâm Huấn luyện TDTT  xây dựng kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 và phối hợp với Trung tâm Huấn luyện TDTT xây dựng kế hoạch đào tạo VĐV thành tích cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.
2.21. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch:
- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ phát triển, hoàn thiện sản phẩm dịch vụ du lịch tại Vườn quốc gia Xuân Sơn (huyện Tân Sơn) và đình Hùng Lô (thành phố Việt Trì); tư vấn, phối hợp hỗ trợ hoàn thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng khu vực giới thiệu du lịch, sản phẩm du lịch tại huyện Thanh Thủy và thành phố Việt Trì.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị, cung cấp các nội dung tham gia tọa đàm liên kết phát triển du lịch; triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa và du lịch tại Hội chợ Thương mại - Du lịch Bắc Kạn trong chương trình Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông năm 2015.
- Cung cấp tư liệu, ảnh và các nội dung liên quan phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm Cách Mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội.
2.22. Ban Quản lý dự án VHTTDL:
- Chủ trì, phối hợp với Thư viện tỉnh tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở Thư viện tỉnh; với Trung tâm Quản lý, khai thác khu liên hợp TDTT xin ý kiến Sở Xây dựng về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể mặt bằng khu liên hợp báo cáo UBND tỉnh.
-  Tiếp tục đền bù giải phóng mặt bằng; lập xong hồ sơ gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Khôi phục Miếu Lãi Lèn giai đoạn 2.
- Tập trung hoàn thiện và quyết toán các gói thấu dự án ĐTXD Bảo tàng Hùng Vương.
Trân trọng thông báo./.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com