Thứ 5 | 28/02/2019
Trình độ phát triển thể dục thể thao là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ văn hóa và năng lực sáng tạo của mỗi quốc gia, dân tộc, là phương tiện để giao lưu văn hóa nói chung, văn hóa thể chất nói riêng và mở rộng quan hệ của mỗi nước với quốc tế. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, cũng như các hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao dần trở thành nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động đó không chỉ có tác dụng như một hình thức giải trí, nghỉ ngơi tích cực, mà còn mang lại niềm vui, khích lệ lòng tự hào dân tộc, sự cổ vũ to lớn cho nhân dân.
Trong những năm qua, thể thao quần chúng luôn góp phần cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Vì vậy để đánh giá sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng cần có một hệ thống các tiêu chí khoa học, phù hợp, khách quan và toàn diện.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Nhằm cụ thể hóa Luật Thể dục thể thao năm 2018, ngày 17/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Thông tư quy định chi tiết việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng bằng các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao dựa trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm tổng hợp, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Tổng cục Thể dục thể thao, bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện trong quá trình tổ chức, triển khai, bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp tổng hợp số liệu đối với từng tiêu chí đánh giá.
Theo đó, nội dung đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng gồm 06 tiêu chí cơ bản là: Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, tiêu chí số gia đình thể thao, tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao, tiêu chí số câu lạc bộ thể thao, tiêu chí số công trình thể thao, tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm… Cụ thể:
- Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên: Người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là người tập luyện mỗi tuần ít nhất 3 lần; mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút. 
 

Người dân tích cực tập luyện thể dục thể thao quần chúng nâng cao sức khỏe

 
- Tiêu chí gia đình thể thao: Gia đình thể thao là hộ gia đình có tổng số thành viên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng số thành viên trong gia đình.
- Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao: Cộng tác viên thể dục, thể thao là người có trình độ chuyên môn thể dục, thể thao thực hiện nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu diễn, thi đấu thể thao và tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao so với tổng số dân trên địa bàn.
- Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao (gồm: Câu lạc bộ thể thao cơ sở được thành lập và công nhận theo quy định của pháp luật, có chức năng tuyên truyền, vận động những người có cùng sở thích để tổ chức, phổ biến, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao quần chúng nhằm thoả mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khoẻ, cải thiện đờisống văn hoá, tinh thần và nâng cao thành tích thể thao cho người tập và cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao) được xác định bằng tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở và cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn.
- Tiêu chí số công trình thể thao ( gồm nhà tập luyện, thi đấu thể thao, bể bơi, sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời và các loại sân tập luyện, thi đấu thể thao khác) được xác định bằng tổng số công trình thể thao đang sử dụng cho hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn.
- Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm: Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm được xác định bằng tổng số giải thể thao quần chúng được tổ chức trên địa bàn. 
 

Tổ chức các giải thể thao cũng góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT

 
Việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng được thực hiện định kỳ 01 năm/lần. Thời điểm ấn định thông tin đánh giá là ngày 31/10 hàng năm. Mốc thời gian để tính kỳ đánh giá đầu tiên là ngày 01/11/2019.
Theo quy định mới, việc tổng hợp, đánh giá, báo cáo phong trào thể dục, thể thao quần chúng thuộc trách nhiệm của các cơ quan sau đây:
Hàng năm, UBND các cấp tự đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá của UBND cấp dưới trực tiếp để đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn.
UBND cấp xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND cấp trên trực tiếp kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn.
Trước ngày 30/11 hàng năm, UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn về Bộ VHTTDL.
Trước ngày 15/12 hàng năm, Tổng cục Thể dục thể thao tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2019.
 
                                                Nguyễn Thị Nha Trang, chuyên viên Văn phòng
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com