Thứ 6 | 03/03/2023
     Ngày 03/3/2023, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ (Tp. Việt Trì) đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” năm 1943. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023).
 
Toàn cảnh Lễ khai mạc
     Tới dự khai mạc có đồng chí Vi Mạnh Hùng – Tỉnh ủy viên - Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Phú Thọ; đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – Tỉnh ủy viên - Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí trong tỉnh.
     Tháng 2 năm 1943, Đề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời và được xem như bản Cương lĩnh đầu tiên về lĩnh vực văn hóa của Đảng ta. Đề cương đã trình bày một cách ngắn gọn, súc tích các quan điểm để chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc của cuộc Vận động Văn hóa Việt Nam.
 
Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc buổi lễ
     Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ nhấn mạnh: Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng lý luận và phương hướng cho sự nghiệp phát triển và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trải qua 8 thập kỷ, Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 đã và đang khẳng định những giá trị to lớn đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bản Đề cương với 3 nguyên tắc cơ bản Dân tộc - Đại chúng - Khoa học đã được từng bước quán triệt, thực hiện trong suốt tiến trình phát triển của đất nước. Những tư tưởng, giá trị của Đề cương đã góp phần quan trọng đưa đất nước tiến lên theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tư liệu ảnh
     Không gian trưng bày được bố cục thành 2 phần. Phần hình ảnh bao gồm 50 bức ảnh tư liệu quý có nội dung về những thành tựu, kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được sắp xếp theo trình tự thời gian kể từ khi Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời đến nay.
     Khu vực trưng bày tư liệu bao gồm 1200 tư liệu sách, báo, tạp chí với 3 nội dung chính: Quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam; Đề cương về Văn hóa Việt Nam – Giá trị lý luận và thực tiễn; Dấu ấn văn hóa Đất Tổ.
 
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tư liệu sách, báo, tạp chí
     Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển. Thông qua những tư liệu được trưng bày, Thư viện tỉnh Phú Thọ mong muốn giới thiệu tới bạn đọc những giá trị về lý luận, thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943; giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam, văn hóa vùng Đất Tổ, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, tinh thần cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) diễn ra từ ngày 03/3  đến hết ngày 31/3/2023.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com