Thứ 4 | 07/04/2021
PhuthoPortal - Ngày 1/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 1240/UBND-NCKS về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Kịp thời xử lý, giải quyết, trả lời các phản ánh, kiến nghị của công dân về TTHC. Những vụ việc xác định có sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị hoặc đã có hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn phải chỉ đạo giải quyết dứt điểm, thông tin cụ thể, chính xác cho tổ chức, công dân, không để tình trạng phản ánh, kiến nghị kéo dài.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý Nhà nước trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo đơn vị xây dựng phần mềm kịp thời hỗ trợ các đơn vị khắc phục các lỗi kỹ thuật, bổ sung, hoàn thiện phần mềm đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng, hoàn thiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy trình điện tử giải quyết đối với từng TTHC, đặc biệt là quy trình giải quyết đối với các thủ tục mức độ 3, 4; thực hiện đồng bộ hóa quy trình điện tử giải quyết TTHC thống nhất ở cấp huyện và cấp xã (từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả).

3. Các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC phải tuyệt đối tuân thủ quy trình; cập nhật đầy đủ thông tin, nội dung giải quyết vào Hệ thống một cửa điện tử.

Kể từ quý II/2021, UBND tỉnh sẽ lấy số liệu thống kê kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC ở cả 3 cấp chính quyền trên Hệ thống một cửa điện tử; Văn phòng UBND tỉnh sử dụng dữ liệu trên Hệ thống để theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC và các nội dung nêu trên.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những cá nhân, đơn vị thực hiện không nghiêm túc.

BBT
Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com