Sự kết hợp giữa Mỹ thuật và Hán Nôm trong di tích

Sự kết hợp giữa Mỹ thuật và Hán Nôm trong di tích

Trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bên cạnh việc nắm bắt nhu cầu thời đại, thì việc tìm hiểu ngày càng đầy đủ về di sản của cha ông là vô cùng cần thiết.

Đình Thét, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

Đình Thét, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

Đình Thét được xây dựng tại làng Thét (khu hành chính số 8) xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cách Khu di tích đền Hùng khoảng 5km, Kim Đức là xã ngoại thành của thành phố Việt Trì và là một trong những xã vùng ven của Khu di tích Lịch sử Đền Hùng, nên lịch sử hình thành và thờ tự của di tích gắn liền với thời đại của các Vua Hùng và Kinh đô Văn Lang xưa.

Đình Kim Đái, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đình Kim Đái, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Kim Đức là một xã nằm ở vùng ven của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lịch sử hình thành và thờ tự của hệ thống di tích nơi đây gắn liền với thời đại của các Vua Hùng và Kinh đô Văn Lang xưa. Cùng với đình Thét, miếu Lãi Lèn, đình Kim Đái là một di tích tiêu biểu gắn liền với di sản văn hoá hát Xoan Phú Thọ - một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Phú Thọ, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Định phúc Táo Quân - Từ quan niệm tới triết lý nhân văn

Trong cuộc sống nơi dương thế của người Việt, tết là một phong tục không thể thiếu được trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần. Một trong những phong tục đó là tục cúng ông Công, ông Táo. Cúng ông Công, ông Táo còn được gọi là cúng Táo quân. Đó là ngày cúng tiễn ông Táo về trời.

Di sản văn hóa vùng đất Tổ Phú Thọ - 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị bền vững

Di sản văn hóa vùng đất Tổ Phú Thọ - 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị bền vững

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) là một chính sách lớn, xuyên suốt của Chủ tich Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm coi trọng bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của đã được thể hiện rất rõ trong nhiều văn kiện quan trọng, từ Đề cương văn hóa năm 1943 của Đảng, Sắc lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam đến Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt gần đây là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCHTW Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…

Mối quan hệ giữa truyền thuyết và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất nước ta có mối quan hệ mật thiết với truyền thuyết về thời đại Hùng Vương, phải nói rằng tín ngưỡng thờ Quốc Tổ ở Việt Nam có cơ sở nguồn gốc từ truyền thuyết về thời đại Hùng Vương. Phải có truyền thuyết với những nhân vật, địa danh lịch sử cụ thể về thời đại Hùng Vương thì mới có nghi lễ, niềm tin thiêng liêng về ngày giỗ Tổ, mới có những hoạt động lễ hội làm sống lại và tưởng nhớ các vua Hùng dựng nước.

Trang : 1
 
2
 
3
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com